Kön och klass avgör hur vi mår på jobbet. Kvinnor är mer belastade och sover sämre än män. Arbetare har mer bundna och tunga jobb än tjänstemän.

Mer än hälften av kvinnor och fyra av tio män tycker att belastningen på jobbet har ökat under det senaste året, visar den största arbetsmiljöundersökningen som SCB gör för Arbetsmiljöverket vartannat år. Endast var tionde i båda könen säger att arbetsbelastningen har minskat.

Kvinnor sover också sämre på grund av jobbet. Nästan var fjärde har sömnsvårigheter varje vecka. Motsvarande andel bland männen är 18 procent. Sömnproblem är vanligast bland gymnasielärare − 47 procent av kvinnliga lärare och 30 procent av manliga har sömsvårigheter varje veckan.

− Sömnsvårigheter på grund av jobbet är en sådan riskfaktor som man bör ta på största allvar, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket och ansvarig för ett flerårigt projekt om kvinnors arbetsmiljö.

Genom bland annat bättre arbetsmetoder och tekniska lyfthjälpmedel har många av de allra tyngsta arbetsmomenten minskat över tid. Trots det uppger 17 procent av männen och 10 procent av kvinnorna att de är tvungna göra flera tunga lyft dagligen.

Men fysiskt lätta arbeten är inte alltid mindre farliga. Ett exempel på detta är monotona jobb med så kallade ensidigt upprepade arbetsmoment som blivit allt vanligare, bland annat på lager och i butikskassor. Nästan hälften av kvinnorna och 40 procent av männen säger att de har sådana arbeten under minst halva arbetstiden.

Undersökningen visar som väntat att arbetsmiljön skiljer sig åt beroende om de tillfrågade är arbetare eller tjänsteman. Arbetare säger att de har ett mycket bundet arbete och är kroppsligt uttröttade varje vecka, medan tjänstemän är oftare psykiskt påverkade av tankar på jobbet, även när de lediga.

Men även kön spelar in. Kvinnor i höga positioner är till exempel mer uttröttade även kroppsligt än sina manliga motsvarigheter. Det kan delvis förklaras med den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnor dominerar inom skola, vård och omsorg, där arbetsbelastningen är hög.

Men det har också skett en del positiva förändringar som troligen hänger ihop med en bättre konjunktur 2011 jämfört med 2009, då förra undersökningen gjordes. Fler upplever att det har blivit lättare att få ett likvärdigt arbete utan att behöva flytta, och att hoten om permitteringar minskat.

Det är även något färre 50-åringar eller äldre som inte tror sig kunna arbeta fram till pensionen jämfört med förra undersökningen.