Svenskt Näringslivs delegat i FN-organet ILO beklagar att behandlingen av brott mot ILO:s konventioner ligger nere.

– Det är väldigt tråkigt att det har blivit så, säger Niklas Beckman, svensk arbetsgivarrepresentant i den ILO-kommitté som behandlar fall där arbetstagare eller arbetsgivare anmält att deras rättigheter har kränkts.

– ILO:s konventioner, och fallen, gäller även arbetsgivares och arbetsgivarorganisationers rättigheter. Så vi tycker det är allvarligt.

Som Arbetet berättade i fredags är ILO:s övervakning av hur arbetstagarnas, och arbetsgivarnas, rättigheter respekteras världen över lamslagen. Detta sedan arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter inte kunnat enas i den kommitté som tar upp anmälningar om brott mot ILO:s konventioner.

Parterna förhandlar normalt fram en lista över de fall som ska bli föremål för behandling.

– Men i år kunde vi inte enas. Det berodde på olika uppfattningar om yttranden från en expertkommitté, som hade tolkat in en strejkrätt i ILO:s konvention 87, säger Niklas Beckman.

– Konvention 87 nämner ingen strejkrätt. Vi menar att expertkommittén inte har rätt att tolka in en sådan i konventionen. Det finns därför ingen ILO-konvention som reglerar strejkrätten.

Då arbetstagarsidan krävde att också fall som rör konvention 87 skulle finnas med på listan över de rättighetskränkningar som borde behandlas, och vi inte var eniga om hur konvention 87 ska tolkas, så blev det ingen lista, konstaterar Niklas Beckman.

Parterna enades om att frågan nu ska tas upp för vidare behandling i ILO:s styrelse.