Frågeställning angående implemen­tering av EU:s arbetstidsdirektiv

Inom en del sektorer i Sverige tillämpas något som bland annat kallas för jourtid för viss personal. Inom kriminalvården gäller detta fast anställd nattpersonal. Detta gäller företrädesvis personal som inte alltid aktivt utför arbete under arbetspassen men lika fullt måste befinna sig på sin arbetsplats, utan möjlighet att lämna den.

Jag ska ge exempel från den verksamhet som jag är aktiv i (kriminalvården). Vår nattpersonal har något som arbetsgivaren kallar halvtidsberäkning. Detta innebär att nattpersonalen börjar 18.00 och jobbar fram till 22.30. Sedan, klockan 22.30–06.45, sover en personal men är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen (i vårt fall sover man i ett rum bakom centralvakten där den som är vaken sitter).

Den tid som personalen sover kal­las för jour och halvtidsberäknas, det vill säga man får bara tillgodoräkna sig halva arbetstiden som man befinner sig på arbetet. Detta medför att man är mer tid på arbetsplatsen än genom kollektivavtal reglerad veckoarbetstid.

Denna form finns i olika konstella­tioner även inom andra förbund, var­för denna frågeställning i första hand riktas till LO och i andra hand till Seko.

EU:s arbetstidsdirektiv, som är ett skyddsdirektiv, stipulerar att all tid ska räknas som arbetstid. Det anser vi  ska gälla även i Sverige.

EU-domstolen har i ett antal domar och förhandsavgöranden låtit meddela att:

1.  Aktivitetsgraden reglerar inte tillgodoräknandet av arbetstid

2. Det finns bara två sorters tid: arbetstid och vilotid, och dessa går inte att kombinera.

3. Det går inte att genom lag eller kollektivavtal bestämma/komma överens om en annan tidsberäkning än att arbetstiden ska beräknas i sin helhet.

4. Artikel 2 är inte en av de artiklar som går att avtala bort på något sätt.

5. Kollektivavtal som strider mot ar­bets­tidsdirektivet är ogiltigt i den delen.

6. Det går inte att hänvisa till att direktivet är under översyn utan det är nu gällande direktiv som gäller tills beslut fattats om nytt.

För att ytterligare belysa problemet när det gäller ovanstående kan vi konstatera att vår vikariepersonal får tillgodoräkna sig all tid vid nattarbete. Då vi som förtroendevalda ifrågasätter detta får vi till svar att det är svårt att rekrytera vikarier om de inte får räkna all tid som arbetstid.

Det är svårt för oss förtroendevalda att försöka förklara för våra medlemmar hur det kommer sig att LO och Seko inte ser till att ett rent skyddsdirektiv efterlevs till fullo.

Med förhoppning om svar gällande ovanstående.

SEKO avd 25 klubb vård 500
På uppdrag
Thore Edvinsson, sekreterare