Mer än hälften av högstadieeleverna är stressade på grund av skolarbetet, och en tredjedel har regelbundet ont i huvudet, visar ny studie vid Umeå universitet.

Karina Nygren har i sin avhandling undersökt 5 000 ungdomars självrapporterade hälsa i Umeåregionen. Resultaten visar att en klart större andel flickor än pojkar på högstadiet mår dåligt, har värk och känner stress.

Sämst ohälsa har tjejer i nian, där omkring var fjärde anger att de mår dåligt. Nästan varannan flicka på högstadiet har värk, och ungefär tre av fyra känner sig stressade.

– Förutom att fler ungdomar mår sämre i de högre årskurserna, är det också en slående skillnad i ohälsa mellan pojkar och flickor, säger Karina Nygren.

Det finns ett samband mellan elevernas hälsa och hur väl de följer rådande samhällsnormer, exempelvis inte skolka, mobba andra, eller använda tobak, alkohol och narkotika, menar Karina Nygren. Avhandlingen visar att skötsamma elever har bättre hälsa än de som bryter mot normerna.

– Ungdomar som exempelvis inte har skolkat eller druckit alkohol mår bättre jämfört med andra.

Även kontakten med föräldrar och lärare är viktig för hälsan. Elever som har en bra relation med sina föräldrar mår bättre. Hur man har det i skolan är också viktigt. Elever som upplever att deras åsikter inte tas på allvar eller som inte får beröm av lärarna rapporterar sämre hälsa.

Det faktum att ungdomars hälsa är en komplex fråga är något som är viktigt att ta hänsyn till i ett förebyggande arbete och när ungdomar säger att de mår dåligt, menar Karina Nygren.