– Direkta bedömningar av anställdas prestation blir allt vanligare. Och facket har inte mycket att sätta emot, säger Mikael Smeds, ombudsman vid Unionen.

– Jag har deltagit i ett antal förhandlingar om olika tekniker för att bedöma de anställda, till exempel med hjälp av kameraövervakning i kontorslokaler, säger Mikael Smeds.

– Som regel finns ingen policy för hur tekniken får användas, och i många fall går personuppgiftslagen inte att tillämpa. De anställdas integritet får stryka på foten.

Enligt Datainspektionen får företag spela in sina anställdas telefonsamtal om det finns ett berättigat syfte med inspelningen, exempelvis kvalitetssäkring eller utbildning. Principen är den samma när arbetsgivaren vill sätta upp övervakningskameror som riktas mot personalen:

Finns det ett legitimt behov som väger tyngre än de anställdas intresse av integritet, så lägger personuppgiftslagen inga hinder i vägen. Något tillstånd, eller anmälan i förväg, behövs då inte.

För arbetsgivare som vill kameraövervaka sina anställda finns en checklista på Datainspektionens hemsida. Arbetsgivaren ska väga de anställdas intresse av en fredad, privat sfär mot andra intressen i det enskilda fallet, enligt Salomeh Fanaei, jurist vid Datainspektionen.

– En rad faktorer har betydelse, till exempel hur ofta telefonsamtal spelas in, vem som har åtkomst till inspelningarna och hur de gallras.

Mikael Smeds tycker att hela området är alltför löst reglerat. Personuppgiftslagen är inte till stor hjälp.

– Vi ombudsmän får stödja oss mer på arbetsmiljölagen, och allmänna föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö.