Företagens viktigaste resurs är medarbetare som är väldigt bra på det de gör. I all pågående verksamhet är det människors kunskaper och färdigheter som står för produktionen och lönsamheten.

I våra medlemsföretag arbetar man i team. Det förutsätter att relationen och respekten mellan samtliga i organisationen är god. Varje dag arbetar tusentals människor med att vara goda representanter för en byggsektor som vill utvecklas och arbetsgivare som vill och tar sitt ansvar.

Tyvärr kan vi konstatera att det finns en facklig part i form av Byggnads som verkar för att permanenta en negativ syn där en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare ska uppfattas som norm. Vilka signaler sänder det till unga människor som vill arbeta i vår bransch och som vi dessutom är i stort behov av?

Trots att arbetsgivarsidan har försökt tillmötesgå Byggnads och har accepterat medlarnas bud, som bland annat innebär justeringar av beordringsrätten för övertid och upp till 2,6 procent löneökning på tolv månader, har parterna inte kommit överens. Under årets avtalsrörelse har vi hotats av konfliktvarsel gång på gång och nu har VVS‐ och plåtslageribranscherna utsatts för blockad och strejk från Byggnads. Vi är bekymrade över att det påverkar synen på vår bransch då den fackliga parten ständigt tar till konflikt för att få sin vilja igenom. Det är ett enkelt vapen som tjänar deras syften eftersom det nästan uteslutande är företagen som får ta kostnaderna.

Som en konsekvens ser vi minskad produktion och störningar i leveranser vilket i sin tur leder till dåliga kundrelationer. På företagen uppstår irritation mellan arbetsledningen och medarbetarna, vilket leder till att människor mår dåligt och arbetstempot av naturliga skäl går ner när motivationen sjunker. Detta är en situation som företagen givetvis måste hantera. Det går inte går att värdera i pengar hur mycket det betyder för verksamheten i ett modernt företag och det är en förutsättning för att kunna verka.

Vi oroar oss för att dessa varsel och konflikter i förlängningen ska leda till att intresset att teckna kollektivavtal minskar. Kollektivavtalen fyller en viktig funktion men om det upplevs som att inneha ett kollektivavtal är lika med konflikt kommer inget företag att vilja teckna kollektivavtal. Vi vill ha kvar kollektivavtalen och våra medarbetare, men vill Byggnads det?

Vi vill verka för en ansvarsfull avtalsrörelse där medarbetarna i våra medlemsföretag upplever en reallöneökning, där anställningarna tryggas och där företagen kan göra goda affärer och hävda sig i den internationella konkurrensen.

Vi arbetar också för att det ska vara bra villkor för medarbetarna i företagen eftersom både ledning och medarbetare ska utveckla vår sektor. Varje dag tar vi små steg för att bli bättre. Vår strävan är att upplevas som en modern och progressiv bransch som lockar unga människor att skapa sig en karriär. Ständiga konflikter har motsatt effekt men vi kommer inte att ge oss. Byggsektorn är en stor och betydelsefull del av svensk ekonomi som bidrar till att skapa det moderna samhällets välfärd.

Arbetet med att möta ett modernt samhälles behov av trygghet, hälsa och hög livskvalitet sker dagligen genom att våra medlemsföretag möter sina kunders behov på ett så effektivt sätt som möjligt.

Thomas Dahlberg, vd Plåtslageriernas Riksförbund

Roine Kristianson, vd VVS Företagen

Hampe Moberg, vd Maskinentreprenörerna

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Jan Siezing, vd Elektriska Installatörsorganisationen EIO