Byggnads strejkar igen. Denna gång är det 1 200 plåtslagare och VVS-montörer vid 14 företag över hela landet som har tagits ut i omfattande stridsåtgärder i de pågående avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och arbetsgivarna i VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund, PLR. Arbetsgivarsidan sade ja till det förslag till avtal som har presenterats av medlarna. Byggnads sade nej, och strejken utlöstes vid midnatt natten till den 25 april.

Byggnads har även tidigare i avtalsrörelsen 2012 varslat om stridsåtgärder vid flera tillfällen. Det har varit varsel direkt riktade mot byggindustrin under förhandlingarna om det stora Byggavtalet för 60 000 byggnadsarbetare och – efter att avtal träffats och arbetsfred uppnåtts – varsel om sympatikonflikt i samband med Handels konfliktvarsel mot arbetsgivarna i Svensk Handel. Under tidigare avtalsrörelser under 2000-talet har Byggnads visat samma beteende och strejkat under varje avtalsrörelse förutom den senaste.

De många varslen och konflikterna är uttryck för en målmedveten strategi som går ut på att Byggnads medlemmar ska ha mer än andra. När det inte går via fredliga förhandlingar så tar man till stridsåtgärder. I träffade avtal strävar man efter att bygga in utpressningssituationer för att under gällande avtal kunna kräva än högre ersättning, till exempel i form av ackordslöner eller övertidsregler som bygger på frivillighet.

Byggnads allmänna beteende är skadligt för en modell som bygger på ansvarstagande parter, men Byggnads har nu gått långt över det acceptablas gräns.

Urvalet av företag som omfattas av Byggnads strejk är ett direkt angrepp på föreningsrätten.

Byggnads straffar de företag som har företrädare som engagerar sig i berörda arbetsgivarorganisationer. Fast VVS Företagen och PLR har tillsammans omkring 2 000 medlemsföretag varav ungefär 2 procent är aktiva i styrelse eller förhandlingsdelegationer står dessa företag för inte mindre än 65 procent av de företag som är uttagna i strejk. Det är givetvis ingen tillfällighet utan ett medvetet sätt att straffa de företag som engagerar sig i det viktiga arbetet med att utveckla och träffa kollektivavtal, det vill säga kärnan av den svenska modellen.

 

Företag Ägare/Företrädare Förtroendeuppdrag
YIT Sverige AB Ulf Kareliusson Styrelseledamot VVS Företagen, ledamot förhandlingsdelegationen
Bravida Sverige AB Per Leopoldsson Styrelseledamot VVS Företagen, ledamot förhandlingsdelegationen
NVS Installation AB Håkan Bergkvist Vice styrelseordförande VVS Företagen, ledamot förhandlingsdelegationen
AB C J Björnberg och Birka Rör AB Anders Mattsson Styrelseordförande VVS Företagen, ledamot förhandlingsdelegationen, styrelseledamot Svenskt Näringsliv
AB Oscar Hanson VVS Rikard Hanson Styrelseledamot VVS Företagen, ledamot SME-kommittén inom Svenskt Näringsliv
AB Lödde Plåt och Lödde Plåt Helsingborg AB Jörgen Rasmusson Vice styrelseordförande PLR, ledamot förhandlingsdelegationen, styrelseledamot Svenskt Näringsliv
Haga Plåt i Umeå AB Leif Petersson Styrelseledamot PLR, ledamot förhandlingsdelegationen

 

Ägaren till ett tionde företag, AB Lillåns Bleck och Plåt, har varit aktiv i lönebildningsfrågor där han bland annat har drivit frågan om individuell lönesättning, något som Byggnads motsätter sig. Flera av de ägarledda företagen är små och har begränsad ekonomisk uthållighet. Byggnads är naturligtvis medvetna om det.

Det är inte acceptabelt att styra stridsåtgärder mot företag som leds av förtroendevalda företagare i syfte att låta engagemanget få ett högt pris för berörda företag.  På arbetsgivarsidan ser vi fenomenet som mycket allvarligt. Det är ovärdigt den svenska modellen att utforma stridsåtgärder för att kränka och skada enskilda arbetsgivare som tar på sig uppdrag för att kunna upprätthålla kollektivavtalsmodellen med förhandlingar med de fackliga motparterna. Alla inser hur reaktionerna skulle bli om arbetsgivarsidan på samma sätt skulle trakassera fackliga förtroendemän engagerade i styrelser eller förhandlingsdelegationer.

Föreningsrätten reglerar arbetsgivarnas och arbetstagarnas rätt att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att en sådan bildas. Medbestämmandelagen förbjuder att föreningsrätten kränks.

Föreningsrätten är alltså ömsesidig och gäller både för arbetsgivare och för arbetstagare. Åtgärder som vidtas mot en arbetsgivare kan utgöra föreningsrättskränkning, och den som vidtar åtgärden kan dömas att betala skadestånd till arbetsgivaren.

En arbetsgivare kan utnyttja sitt medlemskap i en arbetsgivarorganisation genom att i en avtalsrörelse som organisationen är inblandad i agera för organisationens sak på olika sätt. Om en facklig organisation av detta skäl verkställer stridsåtgärder mot arbetsgivaren kan detta utgöra föreningsrättskränkning.

Lagstiftaren har ansvar för att regelsystemet, för ett så skadligt och kraftfullt instrument som stridsåtgärder, är balanserat och väl genomtänkt i förhållande till de förhållanden som råder på arbetsmarknaden. Byggnads är ett av de fackförbund som har visat att det inte förmår hantera stridsrätten enligt nu gällande regler. Det använder stridsåtgärder på ett sätt som är oansvarigt och oproportionerligt. När åtgärderna riktas mot företrädarna för arbetsgivarna attackeras själva partsrollen. I förlängningen undergrävs arbetsgivarpartens möjligheter att förhandla om ett nytt kollektivavtal. Vi kan inte ha det på det sättet.

För att inte göra skadan av Byggnads stridsåtgärder värre kräver vi att stridsåtgärderna dras tillbaka. Vi anser att Byggnads stridsåtgärder mot VVS Företagen och PLR är utformade på ett sådant sätt att de utgör en föreningsrättskränkning. Därför stämmer nu VVS Företagen och PLR Byggnads till Arbetsdomstolen för att få detta rättsligt prövat.

Roine Kristianson, VD VVS Företagen

Thomas Dahlberg, VD PLR

Företrädare för samtliga sektorer inom Svenskt Näringsliv:

Per Hidesten, vice VD Skogsindustrierna

Peter Jeppsson, VD TransportGruppen

Dag Klackenberg, VD Svensk Handel

Jonas Milton, VD Almega

Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier

Åke Svensson, VD Teknikföretagen

Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv