Det är oklart om bemanningsföretag som anlitas av lagerföretag är tvungna att ha kollektivavtal för sina anställda. Det nya avtalet är tvetydigt.

– Skrivningen är en kompromiss. Vår uppfattning är att kollektivavtal inte är ett tvång, säger Bo Cederlöf, förhandlingschef hos arbetsgivare i Svensk Handel.

Företrädare för Handels har tidigare förklarat att de uppfattar det som att bemanningsföretagen ska ha avtal.

I det nya partihandelsavtalet finns en ny pargraf som handlar om inhyrning av arbetskraft. Grundidén är att de lokala parterna ska förhandla och det finns i lista i paragrafen som beskriver vad förhandlingarna ska ta upp. Det är bland annat syftet med inhyrningen, omfattningen och genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp, som har bestämmer lönen för de inhyrda.

I texten står också att fack och arbetsgivare är överens om att bemanningsföretag kan vara ett komplement till ett företags ordinarie verksamhet.

Om bemanningsföretagen lyder avtalstexten: ”Parterna anser att inhyrd personal ska omfattas av kollektivavtal….” Frågan är vad det innebär i praktiken. Ordet ”ska” är tvingande, men det mildras av ”anser”.

Arbetet har tidigare skrivit om huvudinnehållet i uppgörelsen mellan Handels och Svensk Handel. Bland de saker vi inte noterat finns att de anställda får ytterligare en månad med föräldralön. Det betyder att den som arbetat i två år nu kommer att kunna få föräldralön under tre månader medan de som jobbat ett men inte två år kan få föräldralön under två månader.

I avtalet finns också en viss uppluckring av företrädesrätten till återanställning för de butiksanställda.. Tidigare gällde företrädesrätten till alla jobb – långa och korta. Nu är den begränsad till arbeten som sträcker sig över längre tid än 14 dagar.

– Den här ändringen underlättar oerhört för våra butiker. Det blir lättare att hitta personal till korta och snabba jobb, säger Bo Cederlöf.

Arbetet publicerar nu hela protokollet från uppgörelsen mellan fack och arbetsgivare. Och det är den slutgiltiga hemställan från medlarna som båda parterna skrivit under.

I protokollet finns hela den nya bemanningsparagrafen för de lageranställda.Där finns också medlarnas kostnadsberäkning av avtalet.