2003 gick nära 15 procent av statens budget till sjuka och arbetsskadade. 2016 kommer den andelen att ha halverats.

Den dramatiska förskjutningen framgår av regeringens vårproposition, där statens utgifter för olika områden jämförs i ett längre perspektiv.

Från 2000-talets början fram till 2016 krymper tre områden kraftigt som andel av statens budget: försvaret, ersättningar till arbetslösa och, framför allt, ersättningarna till sjuka och arbetsskadade.

De minskade utgifterna på de här områdena motsvaras delvis av ökade utgifter för rättsväsendet, det internationella biståndet och migrationen. Men framför allt har de gjort stora skattesänkningar möjliga.

Efter att ha sjunkit stadigt sedan 2003 väntas visserligen utgifterna för sjukpenning att plana ut på en stabil, låg nivå 2012 – 2016.

Men samtidigt fortsätter utgifterna för sjukersättning (som tidigare kallades förtidspension) att krympa kraftigt. Så kallad tidsbegränsad sjukersättning håller på att mönstras ut ur sjukförsäkringen – antalet personer som har sådan ersättning har sjunkit från nära 100 000 till några tusen. Och de nya, hårda villkoren för permanent sjukersättning har gjort att antalet nybeviljade sjukersättningar är rekordlågt.

Sammantaget gör detta att statens utgifter för ”ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp” sjunker från 95 miljarder i år till 84 miljarder 2016. Då ingår också kostnaden för arbetsskadeersättning, som fortsätter att minska.

Utgifterna för öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program stiger 2012, en följd av skuldkrisen i Europa, men sedan sjunker och också de kraftigt. Mellan 2010 och 2016 minskar deras andel av statens utgifter från 7 procent till dryga 5 procent.

För sjukförsäkringens del handlar det nu om historiskt låga utgifter. Regeringen bygger sina beräkningar på Försäkringskassans budgetunderlag från februari i år. Enligt Försäkringskassan, som har jämfört kostnaderna i fasta priser från 1980 och framåt, kommer utgifterna för ”ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp” år 2016 för första gången att understiga det tidigare bottenrekordet från 1982.