Arbetslösa saknar jobb i allt längre perioder. Samtidigt har många företag svårt att fylla vakanserna.

På senare tid har flera indikatorer signalerat att arbetsmarknaden fungerar sämre än tidigare:
1. Antalet personer som är arbetslösa, eller i åtgärder, och har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än två år växer stadigt.
2. Den genomsnittliga rekryteringstiden i den privata sektorn ligger på höga nivåer, vilket tyder på att arbetsgivare har svårt att hitta personal trots hög arbetslöshet.
3. Dessutom verkar arbetslösas chans att få jobb ha varit lägre i fjol än under tidigare år med liknande arbetsmarknadsläge.

Men prognoschefen på statliga Konjunkturinstitutet, Jesper Hansson, anser att det är för tidigt att dra slutsatsen att matchningen mellan arbetssökande och lediga platser varaktigt har försämrats. Han pekar på att regeringens politik har fått fler att söka sig till arbetsmarknaden.

– Det är troligt att den nya arbetskraften i större utsträckning utgörs av personer som inte passar efterfrågan lika bra, vilket kan förklara en tillfällig försämring. Det verkliga testet kommer först i en högkonjunktur, men det är klart att tecknen inte ser bra ut, säger Jesper Hansson.

Om förändringen visar sig vara bestående är lägre sysselsättning att vänta, enligt honom.

Nationalekonomen Peter Fred­riksson vid Stockholms universitet beskriver det som en situation där kvalifikationerna som arbetsgivare efterfrågar inte är desamma som de arbetssökande har.

– I någon mening beror det på vilka sektorer som växer eller krymper. Vi är på väg upp ur en lågkonjunktur, och det finns element av strukturomvandling i det vi nu ser. Sedan är det ju svårt att säga hur lång tid anpassningen kommer att ta, säger han.

Företrädare för arbetsmarknadens parter är dock mer inne på spåret att matchningen faktiskt har försämrats även långsiktigt. Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, ser sådana tecken.

– Signalerna vi får är att många företag har svårt att rekrytera. Det vanligaste skälet är att de saknar sökande med relevant yrkeserfarenhet, säger han.

Flera faktorer ligger bakom utvecklingen, enligt honom.

– Konkurrensen har skärpts mellan företagen. Arbetsgivare söker någon som snabbt kan gå in i jobbet och inte behöver lång upplärning. Sedan levererar inte utbildningsväsendet det som företagen hoppas på. Glappet är på många håll för stort mellan utbildningarna och arbetslivet, säger Patrik Karlsson.

LO-ekonomen Thomas Carlén är övertygad om att det vi nu ser inte är någon tillfällig företeelse.

– Förmågan att ställa om har försämrats genom att både arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildning har urholkats. Regeringen har dragit ner på kompetenshöjande åtgärder och i stället fokuserat på jobbsökaraktiviteter, vilket har gett sämre möjlighet att klä på arbetstagarna den kompetens som efterfrågas, säger Thomas Carlén.

Flera ekonomer hävdar att regeringens åtgärder för att få arbetslösa att söka jobb mer intensivt bidrar till bättre matchning, men det håller inte LO-ekonomen med om.

– Matchning handlar inte bara om att alla ska få jobb till vilket pris som helst, utan att rätt person hamnar på rätt plats. För att åstadkomma det räcker det inte bara att öka utbudet. Sverige riskerar att hamna i en väldigt olycklig situation med hög arbetslöshet kombinerat med matchningsproblem, säger Thomas Carlén.

Klicka på bilden för att se den i större format