Där facket ser lönedumpning, ser migrationsminister Tobias Billström (M) ”ovedersägliga bevis för motsatsen”. Han talar om it-företaget och thairestaurangen som betalar löner över genomsnittet.

– Företag som anställer arbetskraftsinvandrare betalar generellt högre löner till inhemsk arbetskraft än andra jämförbara företag, säger
han.

Resonemanget grundar han på OECD:s rapport om arbetskraftsinvandringen som kom strax före jul. Han anser att rapporten ger den nya lagen från 2008 ”väldigt gott betyg”.

Industriländernas ekonomiska samarbetsorgan OECD tycker att Sverige har infört det mest öppna systemet för arbetskraftsinvandring av alla EU-länder och att reformen i huvudsak fungerar bra, men skriver också att Sverige bör skärpa kontrollen av att löner och arbetsvillkor verkligen blir de som utlovats.

Den 16 januari skärpte Migrationsverket kraven för arbetstillstånd i åtta branscher – bland andra hotell- och restaurang- och städbranschen. Arbetsgivarna måste visa att de kan betala lön i tre månader.

Är det tillräckligt?

– Tydliga insatser på förhand av Migrationsverket, som riktas mot branscher där det finns anledning att tro att det förekommer oseriösa arbetsgivare, ger resultat, säger Tobias Billström och hänvisar till att skärpt kontroll ledde till bättre ordning i bärskogen.

Är det inte bättre att kolla vad arbetsgivaren faktiskt betalar i lön?

– Migrationsverket tittar på lönevillkor i anställningserbjudandet. I den svenska modellen har också fackföreningarna en roll. OECD-rapporten framhåller att arbetstider, semester och övriga anställningsvillkor ska kontrolleras av arbetstagarnas organisationer.

Vilken kontroll ska facket sköta?

– Många missförhållanden har rapporterats till myndigheterna tack vare aktiva fackföreningar. Det är så vi vill att systemet ska fungera. Det är bra att facket engagerar sig för nya grupper på svensk arbetsmarknad, säger Tobias Billström och berömmer Kommunal på nytt för att förbundet ”tog ansvar för bärplockarna”.

Vilket är statens kontrollansvar?

– Bra lagstiftning. Det har vi. Berörda myndigheter ska ha bra instrument till sitt förfogande. Migrationsverket utvecklar sin avdelning för arbetskraftsinvandring till det mycket professionella instrument som vi vill att den ska vara.

Du och facket har helt motsatta uppfattningar om lönedumpning. Hur kan din världsbild skilja sig så mycket från fackets?

– Jag vet inte. Jag har flera gånger försökt förstå vad man menar med lönedumpning. Det står uttryckligen i OECD-rapporten att det inte finns några tecken på att vår arbetskraftsinvandring leder till sänkta löner för den inhemska arbetskraften.

– Jag vet inte varför delar av fackföreningsrörelsen fortsätter att upprepa detta med lönedumpning – om det är ett bra slagord eller om man har fastnat och inte vill revidera sin uppfattning trots att det har kommit nya synpunkter.

 

Migrationsminster Tobias Billström om

… att Miljöpartiet vill ha skärpta regler:

– Vi är öppna för diskussion.

… att Ylva Johansson vill ta bort S-kravet om arbetsmarknadsprövning:

– Väldigt glädjande. Viktigt att man visar detta i handling. Det har vi inte sett än.

… kravet att Migrationsverket ska kolla löner och villkor i efterhand:

– Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och facket kontrollerar. Migrationsverket har en del av ansvaret.

… om följden av efterkontroller:

– Om man återkallar tillstånd för att villkoren inte stämmer med de utlovade förlorar arbetstagaren rätten att vistas i Sverige.

… om papperslösa:

– Ny lag på gång. Arbetsgivare som använder papperslösa och upptäcks ska betala tre månadslöner i skadestånd. Plus straffavgifter.

… hur lockande Sverige är som ­inflyttningsland:

– Vi måste höja Sveriges attraktionskraft. Bara 40 000 har flyttat till Sverige sedan december 2008 trots det mest öppna och effektiva systemet i EU, enligt OECD. Vi behöver fler arbetskraftsinvandrare.