I mars lägger regeringen fram ett förslag till ny lagstiftning för studieledighet som också påverkar rätt till fackliga studier.

Förslaget har ­omarbe­tats sedan förra årets ut­kast, och borta är det mest kritiserade förslaget om att anställda under hela första årets anställning kan hind­ras från att gå facklig kurs.

Som arbetsmarknadsminister Hillevi Engström själv menar är fackliga kurser av stor vikt för att ”underlätta för fackliga organisationer att se till att unga arbetstagare vet vilka rättigheter och skyldigheter en anställning medför”, som hon skriver i sin presentation av lagrådsremissen.

Just av den anledningen är det förvånande att en annan klar försvagning av fackliga rättigheter finns kvar även i det nya förslaget.

Det är att arbetsgivaren ges rätt att skjuta på ledighet för facklig kurs utan att ens behöva meddela facket. Det räcker med information till den anställde.

Men det innebär en klar förskjutning av makten över fackliga kurser där många anställda kommer att dra sig för att enskilt gå vidare och ta strid mot arbetsgivarens bedömning.

Det är bra att regeringen efter förra årets förslag lyssnade på kritiken från  IF Metall, andra fack och öv­ri­ga remissinstanser och arbetade om lagrådsremissen.

Men den kvarvarande försämringen är oacceptabel. Den enskildes rätt att få gå på facklig utbildning måste försvaras.