Fem kvinnodominerade fackförbund har skrivit en gemensam rapport om lönediskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden. I dag lägger förbunden fram sju gemensamma krav som kan ge jämställda och rättvisa löner.

Enligt rapporten tjänar en socialsekreterare 12 000 kronor mindre än en IT-konsult, en undersköterska 2 600 kronor mindre än en verkstadsarbetare. Orsaken är en strukturell lönediskriminering. Yrken som domineras av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken där män dominerar.

Våra medlemmar har olika utbildningar, yrken och arbetsuppgifter. Men de har en sak gemensamt: De får för lite i lönekuvertet varje månad. Detta eftersom det finns en strukturell lönediskriminering som drabbar kvinnodominerade branscher, slår förbundsordförandena fast.

”Det är ovärdigt för ett land som Sverige att systematiskt diskriminera och nedvärdera kvinnodominerade yrken. Det är hög tid för både arbetsgivare, myndigheter och regeringen att gå från ord till handling”, skriver Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal, Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet, Christin Johansson, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, Anna Hertting, förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR och Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision.

Här är de sju kraven för jämställda löner som presenteras i Dagens Nyheter i dag:

1. Att lönerna för kvinnodominerade yrken uppvärderas utifrån den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver.

2. Att Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder.

3. Att ett långsiktigt partsgemensamt arbete startas i syfte att utveckla fler karriärbefattningar och nya karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.

4. Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.

5. Att Diskrimineringsombudsmannen inom ramen för sitt tillsynsansvar omgående avdelar resurser för att genomföra systematiska granskningar av arbetsgivarnas lönekartläggningar.

6. Att återinföra uppdraget till Försäkringskassan att verka för jämställd fördelning av uttaget av föräldraförsäkringen.

7. Att införa ”rätt till heltid” i kommuner och landsting för ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor.