7 diskriminerings­ärenden slutade i dom under 2011. Under 2010 var siffran 4. 15 diskriminerings­ärenden slutade i förlikning under 2011. Under 2010 var siffran 22.

4–3 till DO

DO vann mot arbetsgivarna i fyra av sju mål i Arbetsdomstolen 2011, vilket är den största framgången ­hittills.

Mest uppmärksammat var SAS-målet, där bolaget dömdes att betala skadestånd på drygt tre mil­joner kronor för ålders­diskriminering.
2010 förlorade DO tre av totalt fyra AD-mål.

• 19 januari: Det var både könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen när en bonde i Skåne inte ville anställa en ung kvinna sedan hon fått missfall. AD dömde bonden att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan. Se artikeln ovan.

• 16 februari: Arbetsdom­stolen dömde Helsingborgs kommun att betala 35 000 ­respektive 25 000 kronor i skadestånd till två kvinnliga anställda sedan deras chef utsatt dem för sexuella ­tra­kasserier och den ena av
dem även för etniska trakasserier.

• 23 mars: Arbetsgivaren friades eftersom han inte hade ansvaret för att en elev i Malmö nekades praktik på en friser­salong för att hon bar huvudduk. AD ansåg att den frisör som avvisade flickan inte hade rätt att agera på arbetsgivarens uppdrag.

• 30 mars: AD slog fast att en restaurangägare i Örebro avbröt rekryteringen av en ny servitris för att hon var gravid och skulle vara föräldraledig. Domstolen dömde arbetsgivaren att betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

• 30 mars: AD friade en ­barnvagnsaffär som hade avbrutit en gravid kvinnas provanställning.

Domstolen ansåg att arbetsgivaren på ett över­tygande sätt visat att det var bolagets ekonomiska be­kymmer som var helt ­styrande för beslutet
att ­minska personalstyrkan.

• 31 mars: Det var inte diskriminering när ett gruppboende för personer med psykiska sjukdomar och missbruks­problem nekade en man med nedsatt syn praktik. AD bedömde att personen inte kunde utföra de nödvändiga arbetsuppgifterna på boendet.

• 4 maj: Det var åldersdiskri­minering när SAS sade upp 25 kabin­anställda, som fyllt eller skulle fylla 60 år, med motive­ringen att de kunde ta ut tjänstepension. SAS fick betala 125 000 kronor till var och en i diskrimineringsersättning.

”Det är ostridigt att de 25 arbetstagarna inte skulle ha sagts upp om SAS tillämpat turordningsreglerna i las”, slår Arbetsdomstolen fast.