Upphandlingsutredningen vill ställa krav på god arbetsmiljö vid offentlig upphandling. Det är bra, anser Arbetsmiljöverket. Men kraven bör skärpas ytterligare.

Det går att ställa krav på minimilöner, arbetsvillkor, arbetsmiljö, samt att ILO:s kärnkonventioner uppfylls vid offentliga upphandlingar, slår utredningen fast. Det tycker Arbetsmiljöverket är positivt. Men myndigheten vill gå längre.

I sitt remissvar till utredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären, skriver Arbetsmiljöverket att arbetsmiljölagen och lagen om offentlig upphandling bör kompletteras med någon form av beställaransvar eller beställarskyldighet. Det kan ge bättre kontroll av entreprenörers och underentreprenörers arbetsmiljöarbete.

− Entreprenader i flera led och hård konkurrens vid upphandling har många gånger lett till att säkerheten för de anställda försvagats, säger generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar.

Verket vill skärpa lagen genom att byta ut formuleringar som ”får” och ”bör” mot ”ska”. Till exempel: Myndigheter ”ska” ställa krav på arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen vid upphandling. Eller de ”ska” kunna ställa högre krav än vad som står i utstationeringsreglerna.