Det behövs ytterligare 750 vårdplatser i Stockholms län, 250 i Skåne och 140 i Västra Götaland. Totalt fattas drygt 1 100 vårdplatser i de tre landstingen.

Det visar landstingens egna inventeringar, en föjd av Arbetsmiljöverkets stora tillsyn av landets samtliga akutsjukhus under 2010 och 2011.

Nu redovisar Arbetsmiljöverket slutresultatet. Hög arbetsbelastning och överbeläggningar är ett problem i hela landet. 54 sjukhus, det vill säga nio av tio, har brister som måste rättas till.

– Ansvariga politiker och tjänstemän ute i landstingen måste komma till rätta med problemen. Brister i arbetsmiljön påverkar vårdkvaliteten och leder till svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

300 000 personer jobbar i sjukvården. Majoriteten är kvinnor. 60 000 anställda är över 55 år. Det innebär att många går i pension under de närmaste åren. Det innebär att sjukvården har stort behov av ny personal.

Undersköterskor och sjuksköterskor hör till de yrkesgrupper som drabbas mest av arbetsrelaterad ohälsa. Många går ner i arbetstid för att orka med.

– Det är oacceptabelt att de som vårdar sjuka ska behöva offra sin hälsa eller minska sin arbetstid för att klara av jobbet. Arbetssituationen ska vara sådan att man orkar arbeta heltid utan att få besvär, anser Mikael Sjöberg.

Sedan mer än tio år tillbaka har Arbetsmiljöverket krävt åtgärder mot hög arbetslastningen och överbeläggningar. Verket har hotat med allt högre viten, som i många fall har dömts ut.

På universitetssjukhuset Umas i Malmö, numera Skånes universitetssjukhus, dömde Regeringsrätten ut de första böter år 2000. Då var beloppet 30 000 kronor. Nu är beloppen upp i två miljoner kronor.

Det visar att inte mycket har hänt. Arbetsmiljöverket anser att orsaken är att ansvaret har legat på enskilda vårdavdelningar.

Nu ska det hända mer. Den här gången har frågorna lyfts till dem som verkligen fattar beslutet, det vill säga landstingspolitiker och sjukhusledningar. Enligt Arbetsmiljöverket har det redan lett till resultat. Listan på exempel innehåller bland annat följande

Akutavdelningar med dåliga lokaler har byggts om, antalet vårdplatser har ökat, riskbedömningar vid överbeläggningar har lett till resultat för arbetsmiljön, arbetstyngd och vårdtyngd mäts och bedöma och samarbetet med kommunerna om patienter som ska skrivas ut har blivit bättre.

Arbetsmiljön har samarbetat med Socialstyrelsen under den stora tillsynen. På några håll har Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen gjort gemensamma inspektioner.

Fakta

Mer än hälften av undersköterskorna och vårdbiträdena svarar att de har utsatts för hot och våld på jobbet under det senaste året, noga räknat 52 procent. Genomsnittet för alla yrken är 14 procent.

41 procent av undersköterskorna uppger att de minst en dag i veckan har haft ont i höfter, ben, knän eller fötter.

44 procent av sjuksjuksköterskorna svarar att de har utsatts för hot och våld under det senaste året.

Källa: Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2005–2009.