En lärare får förbjuda heltäckande slöja i skolan. Men får också en chef göra det på arbetsplatsen? Nej, det är inte självklart, anser DO, trots att samma diskrimineringslag som gäller i skolan gäller också i arbetslivet.

I onsdags fastslog Skolverket ett antal principer för hur skolor bör bemöta elever som bär någon form av heltäckande slöja, om det nu finns några sådana elever i svenska skolor.

Det nya i skolverkets vägledning är att lärare ska få förbjuda slöjan om den ”väsentligt” försvårar undervisningen av pedagogiska, hygieniska eller säkerhetsskäl.

Sedan 2009 gäller samma diskrimineringslag i skolan och arbetslivet. Med andra ord ger diskrimineringsförbudet elever och vuxna samma skydd. Ändå är det inte självklart att man kan dra några slutsatser av skolverkets slöjbeslut när det gäller arbetslivet, anser DO.

– Några direkta slutsatser om arbetslivet tror jag inte man kan dra, säger Cecilia Landolf Hjort, ehefsjurist på DO. Skolverkets promemoria är väldigt inriktad på skolans verksamhet och tar hänsyn till skolans uppdrag, läroplan och värdegrund.

Men det kan finnas ”särskilda fall” även i arbetslivet där det kan vara befogat med ett slöjförbud, påpekar hon.

– Exempelvis kan det finnas arbeten med uniformkrav som kan vara legitima, å andra sidan ser vi arbetsgivare som försöker anpassa uniformen så att det kan fungera med slöja.

Hittills har DO inte haft några fall med heltäckande slöja i arbetslivet.

– Däremot har vi haft elevpraktikanter som velat ha slöja. Arbetsgivaren har sagt nej och vi har tyckt att det kan innebära diskriminering. Får vi ett fall kommer vi att titta på omständigheterna just i det fallet. Ytterst måste det prövas av domstol.

DO anser att ett generellt förbud mot heltäckande slöja i skolan strider mot diskrimineringslagen. Skolverket har samma uppfattning.

– Det är inte möjligt att ha ett generellt beslut som hindrar en elev från att delta i undervisningen på grund av sin religiösa klädsel, konstaterar myndigheten i promemorian ”Elever med heltäckande slöja i skolan”.

I december 2010 tog DO för första gången ställning i ett fall med heltäckande slöja. Det gällde en elev som gick barnskötarlinjen på ett vuxengymnasium i Stockholm. Skolan ansåg att eleven borde ta av sig slöjan, bland annat med motiveringen att det skulle bli svårt att ta hand om barn i heltäckande slöja.

DO slog fast att hennes slöja var ett uttryck för hennes religion och att skolans hantering därmed stred mot diskrimineringslagen. Beslutet väckte stor uppmärksamhet.

Skolverkets vägledning är i linje med DO:s beslut, hävdar Cecilia Landolf Hjort.

– Både vi och Skolverket hänvisar till förarbetena till diskrimineringslagen om möjligheterna att i undantagsfall begränsa rätten att bära heltäckande slöja, säger hon.

Men DO anser att frågor om religiösa kläder i skolan i de allra flesta fall går att lösa med en pragmatisk och lösningsinriktad dialog mellan berörda parter.