IF Metall vill samordna arbetet inom LO-Tidningen med LO:s kommunikationsenhet. Ett förslag som, enligt tidningens chefredaktör, hotar den oberoende och granskande journalistiken.

LO-Tidningen med fackligt förtroendevalda som sin främsta målgrupp har, enligt IF Metalls motion till LO-kongressen, delvis samma uppdrag som LO:s kommunikationsenhet.

”Det är två ben som borde gå åt samma håll. Men utan samordning går man lätt i otakt och förlorar rationella möjligheter”, står det i motionen.

IF Metall föreslår därför att LO:s styrelse får i uppdrag att tillsätta en utredning som ska se över hur LO:s kommunikationsenhet och LO-Tidningen (som i mars byter namn till Arbetet) kan samverka för att nå ökad synergieffekt och slagkraft.

Exakt hur detta ska gå till är oklart i motionen och IF Metall vill inte utveckla sin motion.

– Vi kommenterar inte innan förbundsmotionerna varit uppe för behandling på LO:s styrelse, skriver förbundets pressombudsman Lars Ankarfjäll i en kommentar till LO-Tidningen.

Argumentationen i motionen tar främst sikte på vikten av att öka informationen till de fackligt förtroendevalda.

”Det är angeläget att öka informationen till de förtroendevalda i LO-förbunden. Deras kunskaper är helt avgörande för facklig framgång och för facklig debatt på arbetsplatserna. Mycket av det material som produceras av LO:s kommunikationsenhet har olika grupper av förtroendevalda som målgrupp. Detsamma gäller LO-Tidningen”, skriver motionärerna.

I argumentationen för den föreslagna samordningen pekar IF Metall på det redaktionella uppdrag som tidningen har. Där står att målgruppen är fackligt förtroendevalda samt att tidningen ska ge sina läsare nya insikter och kunskaper så att de självständigt kan orientera sig och fatta beslut. Tidningen ska vidare ge förtroendevalda goda kunskaper om de fackliga organisationernas ställningstaganden och motiven för dessa.

Enligt förbundsmotionen till LO-kongressen finns det många exempel där material på arbetsplatsen och en tidning hem i brevlådan kan komplettera varandra och stimulera till både debatt och nya insikter. Det kan exempelvis vara inför en kongress, inför val- och avtalsrörelser eller när det gäller ekonomisk politik och vad finansmarknadens agerande betyder för jobben.

”En samverkan och gemensam plan för tryckt material, annonser, sociala medier, hemsidor, LO:s pressekreterare och LO-Tidningen/Arbetet ökar naturligtvis slagkraften. Därmed kan kommunikationsarbetet effektivare stödja våra mål om att förbättra medlemmarnas villkor”, skriver IF Metall.

LO-Tidningens chefredaktör och ansvariga utgivare, Johanna Kronlid, ser motionen från IF Metalls sida som ett förslag riktat mot tidningens redaktionella uppdrag.

– Det är uppenbart att den föreslagna samverkan skulle inkräkta på redaktionens suveränitet. Vi har ett tydligt redaktionellt uppdrag som innebär oberoende journalistik med en nyhetsledande ambition, säger hon.

Och någon likhet i uppdragen för LO-Tidningen och LO:s kommunikationsarbete kan Johanna Kronlid inte se.

– Information och journalistik är inte samma sak. Vår uppgift är att granska alla framförda budskap och ge många röster möjligheter att komma till tals för att ge en bredare bild av verkligheten, säger hon.

Fakta

Motionsarbetet

• Drygt 300 motioner har skickats till LO-kongressen, ungefär lika många som till förra kongressen.

• Just nu arbetar runt tio personer i LO-kansliet med att skriva förslag till motionssvar. LO-ledningen samt LO:s styrelse ska sedan ta ställning till svaren.

• Kongressen hålls den 25–28 maj.