Polisens utredning av arbetsmiljöbrott får inga ytterligare resurser, konstaterar justitieminister Beatrice Ask. Möjligheterna till en snabb och effektiv utredning finns redan, anser justitieministern.

– Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål har väsentligt förbättrat rättsväsendets möjligheter att snabbt och effektivt utreda arbetsmiljöbrott. Sedan enheten bildades 2009 har antalet lagföringar för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen ökat kraftigt, hävdar Beatrice Ask i ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen.

Det var Tomas Nilsson (S) som undrade vilka åtgärder justitieministern tänkte vidta mot det faktum att utredningar av arbetsmiljöbrott var väldigt skiftande inom landet. Något som både Arbetsmiljöverket, polis och åklagare är ense om.

Det finns olika rutiner i olika delar av landet när det gäller hur lång tid det tar från det att en dödsolycka anmäls till det att arbetsplatsen undersöks av polisen, menar Nilsson. I Norrbotten exempelvis undersöks arbetsplatsen ofta omedelbart efter olyckan. Ändå är det inte ovanligt att det tar längre än två år innan utredningen blir klar. Detta innebär bland annat att vittnen hinner glömma viktiga detaljer och anhöriga får gå länge i ovisshet.

Därför undrade Tomas Nilsson om justitieministern tänkte göra något för att utredningar av arbetsmiljöbrott ska hålla likvärdig kvalitet och för att prioriteringen ska ligga på samma nivå som vid andra brott.

Utsikterna för att ett brott ska klaras upp och leda till lagföring får självklart inte vara beroende av var i landet brottet begås, svarar justitieministern och hänvisar till ett betänkande om effektivisering av polisverksamheten som ska presenteras under våren.