TCO skärper kraven för certifiering av datorprodukter. För att få TCO-märkningen måste tillverkarna, förutom gränsvärden för farliga kemikalier, också respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet.

TCO:s dotterbolag TCO Development har under många certifierat skärmar och andra IT-produkter som bärbara datorer och surfplattor. Märkningen har utvecklats till en världsledande standard och finns numera på varannan skärm.

Hittills har märkningen bidragit bland annat till minskad exponering för hälsofarliga flamskyddsmedel och tungmetaller samt till lägre exponering för elektriska och elektromagnetiska fält.

Men nu vill TCO Development höja ribban genom att gradvist ställa en rad sociala krav. Redan för tre år sedan fördes en del sociala krav in i märkningen. Men nu blir kraven betydligt mer konkreta. Företagen ska bland annat följa:

• ILO:s åtta kärnkonventioner.

• Artikel 32 i FN:s barnkonvention, som säger att barn inte får tvingas till sådant arbete som kan skada deras hälsa eller hindra deras skolgång.

• Nationell lagstiftning om säkerhet och hälsa.

• Nationell arbetsrättslagstiftning inklusive regler om minimilön.

Förslaget med de nya kraven är just nu på remiss hos tillverkare och specialister.

– Vi räknar med att de första produkterna med den nya märkningen ska finnas på marknaden i mars nästa år, säger Anna Pramborg, chef för marknadskommunikation på TCO Development.

De flesta tillverkare i Europa och USA har de här kraven på sig redan i dag. Men i Kina, där över 90 procent av tillverkarna finns, är kraven ganska nya. Särskilt när det gäller arbetsrätten är det inte självklart att tillverkarna kommer att gå med på kraven.

– Vi har ett dilemma här, säger Anna Pramborg. Vår utgångspunkt är att det är bättre att försöka ha en dialog i stället för att ställa ultimatum. Ställer vi för höga krav då blir det kanske inte många som vill haka på.

Men det är just höga krav som ILO:s kärnkonventioner ställer, exempelvis när det gäller föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar.

– Vi är medvetna om att det inte finns några självständiga fackförbund i Kina. En lösning kan vara fackföreningsliknande organisationer som representerar arbetstagarna, säger Anna Pramborg.