Det är inte självklart att löneskillnaderna mellan män och kvinnor skulle minska om vi hade fler kvinnliga chefer på den svenska arbetsmarknaden. Det är slutsatsen i en studie som publiceras i dag.

Lena Hensvik, forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala (IFAU), har följt ett stort antal anställda i både offentlig och privat sektor under tolv år för att studera om det finns någon koppling mellan chefens kön och lönesättningen.

Hennes slutsats är att kön inte påverkar lönen och därmed inte heller lönegapet på arbetsmarknaden.

En utgångspunkt i debatten om lönegapet mellan könen har varit att kvinnornas löner skulle kunna öka när andelen kvinnliga chefer blir högre, dels för att de sätter lön på ett annorlunda sätt än män, dels för att de fungerar som förebilder och bidrar till högre positioner bland kvinnorna.

Men Lena Hensvik ser inget stöd i sin omfattande studie för att kvinnor gynnas i lönesättningen av kvinnliga chefer.

– Jag har tittat på individer som både haft män och kvinnor som chef och inte funnit någon betydande skillnad mellan att arbeta för en kvinna eller man. Skillnaden verkar ligga hos individen, inte hos chefen, säger hon.

Men flera studier visar att det finns skillnader mellan arbetsplatser med och utan kvinnliga chefer, var har de gjort för fel?

De har inte kunnat visa att löneskillnaderna på en given arbetsplats blir mindre om man ökar andelen kvinnliga chefer på den arbetsplatsen, utan snarare att arbetsplatser som har kvinnliga chefer också har lägre löneskillnader.

Är det inte samma sak?

– Nej, det kan lika gärna bero på att arbetsplatserna skiljer sig åt. Vad man egentligen borde undersöka är vad som händer när en arbetsplats byter chef. Eller om samma arbetstagare får olika lön beroende på om chefen är en kvinna eller en man.

Är det vad din studie handlar om?

– Ja, jag har tittat på om en individ kan få olika lön beroende på om chefen är en kvinna eller en man, genom att personen bytt arbetsplats eller fått ny chef på sin arbetsplats. Och det verkar inte finnas något samband mellan lönen och chefens kön.

Innebär det att lönegapet inte skulle minska även om det rådde full jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden när det gäller chefer?

– Det är inte självklart även om vi hade lika andel kvinnliga och manliga chefer.

Att bara drygt en tredjedel av cheferna är kvinnor har framförts som ett viktigt skäl till lönegapet, men du menar att det inte stämmer?

– Jag säger inte att det inte stämmer. Vi vet ju om vi skulle öka andelen kvinnor i chefsposition exempelvis genom kvotering då skulle det i sig leda till att det totala lönegapet förmodligen skulle minska. Men det jag tittat på är kvinnliga chefers påverkan på lönegapet när det gäller alla andra anställda utan chefsposition. Det är inte självklart att de skulle sätta andra löner än manliga chefer.

Vad är det som bidrar mest till lönegapet?

– Könsuppdelningen mellan yrken och sektorer förklarar en del av löneskillnaderna, men inte allt. Det finns fortfarande ett oförklarat lönegap. Min slutsats är att chefens kön inte kan vara en av förklaringarna.

Hur är det med tillsättningen av tjänster, väljer inte kvinnliga chefer kvinnor i större utsträckning än manliga chefer?

– Nej, jag kan inte se ett sådant mönster i min studie, säger Lena Hensvik.