Arbetsmiljöverket skärper kraven på riskbedömning, kontroll och hantering av kemikalier i arbetslivet. Samtidigt får 28 ämnen nya gränsvärden.

Bakom drygt var tionde anmäld arbetssjukdom under 2010 låg exponering för skadliga ämnen. Det är mot bakgrund av en sådan verklighet som Arbetsmiljöverket nu inför nya hygieniska gränsvärden och skärpta regler för hanteringen av kemikalier.

Det råder stor enighet om att vi måste minska användningen av farliga kemikalier och ersätta dem med minst skadliga alternativ. Ändå använder vi tonvis av farliga kemikalier ute på våra arbetsplatser. Hur vi ska hantera dessa ämnen eller produkter regleras i två särskilda föreskrifter som heter Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden.

Enligt de nya reglerna blir arbetsgivaren skyldig att hålla förtäckning över samtliga kemiska riskkällor på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska undersöka och bedöma riskerna samt vidta nödvändiga åtgärder, exempelvis genom fungerande ventilation och rätt typ av personlig skyddsutrustning.

När det finns ett hygieniskt gränsvärde ska inandningsluften kontrolleras i förhållande till det aktuella gränsvärdet.
− Det är oerhört viktigt att alltid ha en god och säker ordning på sina kemikalier. De kan orsaka stor skada om olyckan är framme, säger Bernt Nilsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren måste också försäkra sig om att alla som kommer i kontakt med eller riskerar exponering för farliga kemikalier känner till de nödvändiga säkerhetsåtgärderna – och följer dem.

28 ämnen av totallt 400 har fått nya eller omprövade hygieniska gränsvärden. Dessa ämnen är bland annat litium, klorbensen, nikotin, penicillin och tenn.

Fakta

De nya reglerna innehåller bland annat följande krav:

• Alla kemiska riskkällor ska förtecknas. Inandningsluften ska vara godtagbar i förhållande till gränsvärdet.

• Innan man går in i en cistern, brunn eller liknande ska man alltid kontrollera luften.

• Förpackningar och behållare med farliga kemiska produkter som man fyllt på arbetsplatsen ska märkas med bland annat produktnamn och farosymbol.

• Rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska alltid märkas.

• Skriftligt arbetstillstånd krävs i tre situationer:

1. Arbete i cistern, brunn eller liknande med brandfarlig vätska

2. Hett arbete på behållare eller utrustning som innehållit brandfarlig vätska

3. Hett arbete i ett område där det kan förekomma explosionsfarlig atmosfär