De mest utsatta slarvar mest, visar Arbetsmiljöverkets landsomfattande granskning av både arbetsgivarnas och arbetstagarnas kunskaper i arbetsmiljö. Varannan arbetsplats får underkänt.

Myndigheten har som ett led i Europeiska arbetsmiljöveckan inspekterat 1 300 arbetsplatser i hela landet för att ta reda på om arbetsgivare och chefer har de kunskaper och den kompetens som krävs, och om arbetstagarna har tillräckliga kunskaper för att undvika skador.

Det handlar om små och medelstora arbetsplatser i nästan alla branscher. Två tredjedelar med 10-20 anställda.

Resultatet, som presenterades vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm idag, visar att 53 procent av arbetsplatserna får underkänt.

En femtedel av de inspekterade företagen finns inom bygg och merparten av dem får krav att rätta till sina brister. Ungefär lika dåligt ställt är det inom transport. Vård och omsorg är den bransch som fått flest besök av arbetsmiljöinspektörer. Där är andelen med brister runt hälften.

– Det är naturligtvis inte acceptabelt att det är företag i de mest riskutsatta branscherna som slarvar mest, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg. Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter med våra inspektioner, tillför kunskap och ställer krav. På sikt är det nödvändigt att man redan i skolan får med sig kunskaper och en positiv attityd till arbetsmiljöfrågor.

Billy Karlsson, verksamhetsutvecklare på myndigheten, konstaterar att resultatet är något sämre än förra årets granskning, där 45 procent hade brister. Å andra sidan, påpekar han, är resultaten inte direkt jämförbara, eftersom årets granskning gäller helt nya arbetsplatser, som inte inspekterats sedan 2002.

Förra året hittade Arbetsmiljöverket brister i cirka 50 procent av arbetsplatserna inom bygg och transport, jämfört med 65 procent i år.

– Det är ändå anmärkningsvärt att så många inom bygg och transport, två av de farligaste branscherna, trots så mycket fokus, inte har bättre kunskaper och kompetens.

Högre upp i organisationerna, och det gäller både offentlig och privat sektor, finns ofta både kompetens och rutiner. Men de når inte ner till den enskilda arbetsplatsen, berättar Benny Karlsson.

– Ta exempelvis Stockholms stad. Om vi skulle sätta oss ner med högsta kommunledningen och titta på alla policydokument och rutiner är jag ganska säker på att de kan få godkänt på allting. Men ute på den enskilda barnstugan eller i hemmet där hemtjänst jobbar ser det inte riktigt så ut. Och det är där olyckor sker.