Pelletstillverkare och värmekraftverk som eldar med skogsavfall är dåliga på att förebygga explosionsrisker. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning, som resulterat i åtalsanmälningar mot en tredjedel av de inspekterade anläggningarna.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 100 anläggningar i hela landet som tillverkar eller eldar med så kallade dammande bränslen som träpellets, briketter eller torv. Det är en verksamhet med hög risk för explosioner. Sju av tio inspekterade anläggningar hade brister i sitt förebyggande arbete,och i hälften av dessa var bristerna så stora att det ledde till åtalsanmälning.

– Det är en ovanligt stor andel som har brister som är straffbelagda enligt våra bestämmelser, säger Håkan Edwardsson, arbetsmiljöinspektör.

I Sverige finns totalt cirka 500 anläggningar som tillverkar eller eldar med förädlade träbränslen. Under perioden 2002-2008 anmäldes ett 50-tal ”explosionsartade händelser” till Arbetsmiljöverket. Förra veckan fick en anställd vid värmeverket i Västerås svåra brännskador i en explosion. I augusti ledde en explosion i en brikettfabrik utanför Borås till omfattande materiella skador.

Olyckor inträffar alltså inte bara vid tillverkningen utan även vid användning och hantering av träpellets, briketter eller torv.

Pellets tros ofta vara en ofarlig naturlig råvara, ett biobränsle som dessutom inte bidrar till växthuseffekten. Men hantering av pellets innebär större risker än vad man tror. När de lagras i förråd eller silos, utsöndras inte bara kolmonoxid som kan leda till förgiftning, de förbrukar också syre, dammar och kan självantända.