Efter tre år i Sverige jobbar i snitt bara en femtedel av de utrikes födda kvinnorna, jämfört med hälften av männen.

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska undersöka hur fler utrikes födda kvinnor kan komma ut i arbetslivet.

– Situationen för utrikes födda kvinnor är en av de stora integrations- och jämställdhetsutmaningarna vi har i Sverige i dag, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Regeringen införde i december 2010 en reform som innebär att nyanlända invandrare får insatser som exempelvis svenskundervisning eller jobbcoachning under sin första tid i Sverige, men det är inte alla som deltar.

– Det vanligaste skälet till att man hoppar av etableringsinsatser är föräldrapenning, säger Ullenhag.

Ullenhag pekar på att den som invandrar till Sverige med barn har möjlighet att få föräldrapenning under lång tid, som ligger på ungefär samma nivå som etableringsersättningen. Utredningen ska bland annat titta närmare på hur många som tar ut föräldrapenning och om man kan ändra reglerna för att göra det lättare att kombinera föräldraskap med deltagande i etableringsinsatser.

Föräldrapenningen beskrevs i en ESO-rapport nyligen som en kvinno- och fattigdomsfälla. Åsa Olli Segendorf, filosofie doktor och en av författarna till rapporten, anser att reglerna för föräldrapenning borde ändras.

– Det är viktigt med snabb arbetsmarknadskontakt. Personer som kommer hit hjälps inte av att gå hemma många år. Det är att göra dem en björntjänst, säger hon.

Utredningen ska också titta på läget för den grupp som inte omfattas av regeringens etableringsreform, nämligen anhöriginvandrarna.

De får inte något särskilt stöd – trots att statistiken visar att kvinnor som kommit som anhöriginvandrare har lika lågt deltagande på arbetsmarknaden efter tre år som flyktingkvinnorna.

– Tidigare har vissa kommuner gett den här gruppen bland annat svenskundervisning. Nu när staten och Arbetsförmedlingen har tagit över ansvaret för etableringen måste vi fundera hur vi ska göra för att inte tappa bort den här gruppen kvinnor, säger Erik Ullenhag.