Foto: Janerik Henriksson

Per Bardh, LO:s avtalssekretare:

– På kort sikt handlar det om att ta bort diskri­minering på den egna arbets­platsen genom att systematiskt gå igenom lönerna. På längre sikt hand­lar det om att använda modeller som jämställd­hetspotter som successivt och metodiskt ändrar strukturen och relativläget på lönerna i olika sektorer genom att låta kvinnodominerade grupper kräva större löneökningar utan att gubbarna i andra sektorer ska kompensera sig.

Foto: Anders Wiklund

Jonas Milton, vd för arbetsgivarorganisationen Almega:

– Vi behöver mer konkurrens i offentlig sektor så att även kvinnor kan vända en dålig arbetsgivare ryggen och gå till en bättre. Vi behöver också skapa mer lönespridning och bryta ner lönesättningen på individnivå och jämföra olika medarbetare inom ett företag. Individuella löner är, rätt hanterade, det bästa sättet för kvinnor att få upp sina löner.

Foto: Bertil Ericson

Lenita Granlund, avtalssekreterare i Kommunal:

– Parterna och Medlingsinstitutet måste erkänna att det finns en värdediskriminering som gör att kvinnodominerade sektorer har lägre löner än mansdominerade. Sedan måste vi ta ett gemensamt ansvar för att rätta till problemet. Jämställdhetspotterna har varit en framgångsrik modell, men det finns säkert andra metoder också som vi kan hitta tillsammans om vi jobbar mot ett gemensamt mål.

Foto: Mikael Andersson

Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv:

– Vi måste jobba på att få en jämnare fördelning av kvinnor och män i olika yrkesgrupper. Felet är inte att vissa enklare jobb är lägre betalda, så ska det vara, utan felet är att kvinnor domi­nerar i dessa yrken.  Men vi måste också jobba för att män och kvinnor ska ta ett delat ansvar för den totala livssituationen så att de får samma grundförutsättningar att satsa på både familj och arbetsliv.

Foto: Leif R Jansson

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall:

– Det bästa sättet är att jobba med jämställdhet. Göra kartlägg­ningar på arbetsplatserna och titta inom avtalsområdena vilka grupper som måste lyftas och vilka som ska stå tillbaka. Det är också viktigt med rätt till heltid och ett mer uppdelat uttag av föräldraförsäkringen.

Foto: Berti Ericson

Annika Strandhäll, ordförande för tjänstemannaförbundet Vision (tidigare SKTF):

– Att enträget och uthålligt jobba med frågan. De strukturella skillnaderna är viktiga eftersom vi har ett extremt uppdelat arbetsliv. Vi har föreslagit en kommission med representanter från parterna och regeringen på temat. Men det är också viktigt med konkreta verktyg som arbetsvärdering och att göra lönekartläggningar på arbetsplatser vid varje lönerevision.