Det är skillnad på den gamla och den nya prövningen av sjukskrivnas arbetsförmåga efter 180 dagar, säger Försäkringskassan till sina handläggare. Men när oppositionen vill ha tillbaka de gamla reglerna anser myndigheten att det inte skulle få någon betydelse.

I dag, onsdag, debatterar riksdagen sjukförsäkringen.

Oppositionen, som har majoritet i riksdagen, kräver bland annat att rätten till sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning ska bedömas enligt de regler som gällde före 1 juli 2008, då den borgerliga regeringens rehabiliteringskedja infördes.

Före det datumet hade den sjuke rätt till sjukpenning om han inte kunde utföra något arbete som ”är normalt förekommande på arbetsmarknaden” eller ”annat lämpligt som är tillgängligt för den försäkrade”.

Efter lagändringen 1 juli 2008 har man rätt till sjukpenning om man inte kan försörja sig ”genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden”.

Att gå tillbaka till den gamla formuleringen kommer att ge en generösare och mindre rigid bedömning, hävdar oppositionen, som också hoppas på större rättssäkerhet och förutsägbarhet, eftersom det fanns en något mer utvecklad rättspraxis kring den tidigare regeln.

Men Försäkringskassan, som fått yttra sig om oppositionens förslag, säger att det inte kommer att få någon avgörande betydelse för rätten till sjukpenning – något som både borgerliga politiker och ledarskribenter snabbt tagit fasta på. I sitt remissvar tillägger Försäkringskassan att bedömningarna redan är individuella, och att den som har stora begränsningar och behov av anpassat arbete inte anses kunna arbeta innan rehabilitering eller anpassning av arbetet skett.

Men Försäkringskassan säger något helt annat i sin vägledning till de egna handläggarna:

”Begreppen normalt förekommande arbete och arbete på den reguljära arbetsmarknaden skiljer sig åt…”. ”Detta innebär att begreppet den reguljära arbetsmarknaden är vidare, det vill säga det är fler arbeten som omfattas av detta begrepp än vad som omfattas av begreppet normalt förekommande arbete”.

– Vi blev konfunderade när vi läste Försäkringskassans remissvar, säger förbundsjuristen Claes Jansson, enhetschef vid LO-TCO Rättsskydd.

Claes Jansson och hans kollegor hjälper LO- och TCO-medlemmar att driva sina anspråk på sjukpenning.

– Och i rättsprocesserna har vi märkt en ganska stor skillnad i Försäkringskassans bedömningar sedan det nya begreppet infördes.

LO- TCO Rättsskydd har i flera fall drivit just uppfattningen att det nya begreppet, ”den reguljära arbetsmarknaden”, inte är tänkt att minska möjligheterna till sjukpenning.

– Men då har Försäkringskassans processjurister givit oss svar på tal, säger Claes Jansson.

Kristina Hylén Bengtsson, verksamhetsansvarig vid Försäkringskassan som har arbetat med remissyttrandet, säger:

– Begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”arbete på den reguljära arbetsmarknaden” är väldigt näraliggande. Det är inte lätt att reda ut vad de betyder, och någon domstolspraxis att gå efter finns inte.

Utifrån den knapphändiga vägledning regeringen givit i förarbetena då lagen ändrades 2008 bedömer Kristina Hylén Bengtsson att ”normalt förekommande arbete” utesluter ”de mest udda jobben”, medan ”den reguljära arbetsmarknaden” innefattar alla jobb, också de mest speciella.

– Men i praktiken anser vi att det inte spelar någon större roll.

Om skillnaden är så liten, hur kan Försäkringskassans processjurister hänvisa till att det nya begreppet är vidare än det gamla?

– Vi har bara lagens förarbeten att gå på, svarar Kristina Hylén Bengtsson. När vi driver ett mål är det ofta för att få fram en dom som visar var gränsen går.

De ändringar i sjukförsäkringen som oppositionen vill driva igenom till den 1 januari 2012 har hejdats tillfälligt på sin väg genom riksdagen. Sent på tisdagskvällen begärde Moderaterna att frågan ska skickas tillbaka till riksdagens socialförsäkringsutskott för fortsatt behandling, och så måste ske om minst en tredjedel av riksdagsledamöterna vill det. Det beslutet fattades på onsdagen.