De som fått förtidspension efter den 1 juli 2008 har bedömts sakna arbetsförmåga för all överskådlig framtid. Men redan i juni börjar Försäkringskassan utreda deras arbetsförmåga på nytt.

Försäkringskassan har följt upp sina beslut om förtidspension (som nu kallas sjukersättning) även tidigare. Men då har det skett ganska slentrianmässigt, genom ett kort telefonsamtal. Och förutom ett litet antal fuskare – personer som har börjat jobba utan att tala om det för Försäkringskassan – har mycket få fått sin förtidspension indragen.

– Praxis visade att det ställdes höga krav för att dra in en beviljad förtidspension, säger Claes Jansson, chef för försäkringsenheten vid LO-TCO Rättsskydd. Vilket stämmer väl med en allmän princip inom förvaltningsrätten: Får man ett beslut av en myndighet, så ska man kunna lita på att det gäller.

Den ”förnyade utredning” som Försäkringskassan inleder nu i juni blir annorlunda. Redan vägledningen för Försäkringskassans handläggare, som LO-Tidningen har läst, bekräftar att det handlar om en reell utredning. Den ”får inte enbart bestå av ett kort telefonsamtal”.

Handläggaren ska först gå igenom den information Försäkringskassan redan har i ärendet. I vissa fall är det ”olämpligt” att kontakta förtidspensionären: om han eller hon ”vistas på sjukhus under lång tid, befinner sig i livets slutskede eller är intagen på kriminalvårdsanstalt”.

Men de flesta fall ska utredas ”mer grundligt”, först genom telefonkontakt, vid behov (till exempel om personen inte svarar) genom hembesök. Försäkringskassan ska bland annat reda ut förtidspensionärens hälsotillstånd och medicinska behandling, liksom eventuella studier, bisysslor, hushållsarbete och fritidssysslor.

– Om personen har startat en kennelklubb är det en signal om att titta närmare på ärendet, exemplifierar Raisa Volotinen, som har arbetat fram Försäkringskassans vägledning om förnyad utredning.

Försäkringskassan har inte gjort någon prognos för hur många som kan ha återfått arbetsförmåga och kan få ersättningen indragen. Det går knappast, enligt Raisa Volotinen: Det är en ny form av utredning, och den berör bara förtidspensionärer som får ersättning enligt de nya reglerna från 2008.

Om en person har fått förtidspension efter den 1 juli 2008 har ni ju bedömt att hans eller hennes arbetsförmåga är borta för alltid. Är det då rimligt att utreda den på nytt redan efter tre år?

– Vi har funderat på det, svarar Raisa Volotinen.

– Samtidigt går den medicinska forskningen framåt, och det finns nya arbetshjälpmedel.

Kommer de förnyade utredningarna att sprida oro?

– Jag kan förstå om de försäkrade tänker: ”Oj, utredning igen”. Samtidigt, om en 40-åring beviljas sjukersättning till 65-årsdagen, så kräver tilltron till försäkringen att det följs upp.

Claes Jansson ser en stor risk att utredningarna ska öka de sjukas oro.

– Kraven för att få sjukersättning är väldigt tuffa. De som har klarat dem har ofta fullt upp med sin sjukdom och vill bli lämnade i fred.

– Risken är att folk litar ännu mindre på Försäkringskassan och inte vågar berätta allt. Möjligheterna till rehabilitering med bibehållen inkomst är dåliga.

Fakta

Så funkar det

• I juni inleder Försäkringskassan ”förnyad utredning” av alla som beviljats förtidspension efter den 1 juli 2008. I år berörs 9 892 personer. De kan räkna med en mer noggrann uppföljning än tidigare förtidspensionärer.

• Förr fick förtidspensionen dras in bara om hälsotillståndet och arbetsförmågan hade förbättrats ”väsentligt”. Det villkoret har strukits ur lagen.

• Försäkringskassan får inte ta hänsyn till de sjukas ålder, yrke, utbildning och bostadsort. Undantaget är personer som hade fyllt 60 då förtidspensionen beviljades, och nu är minst 63 år: För dem är förnyad utredning inte obligatorisk.

• Tidigare kunde den som var långvarigt sjuk, men kunde tänkas bli bättre på några års sikt, få tidsbegränsad sjukersättning. Den möjligheten är borta.

• Först som sist har själva grundvillkoret för förtidspension skärpts.  Arbetsförmågan ska vara borta för all överskådlig framtid, även i förhållande till lönebidragsanställningar och andra anpassade jobb.