Den som jobbar inom förskola eller skola ska bli skyldig att anmäla missförhållanden på samma sätt som anställda inom socialtjänst och vård redan gör enligt Lex Sarah och Lex Maria. Det föreslår nu regeringens utredare.

I dag är det huvudmannen som har ansvar att åtgärda brister inom förskola och skola, och myndigheter som utför kontrollen genom tillsyn.

Enligt utredningen som överlämnades till regeringen i fredags ska personalen få en lagstadgad skyldighet att rapportera missförhållanden direkt till förskolechef eller rektor. Som i sin tur måste utreda problemen. Och om det anses vara allvarliga missförhållanden rapportera till tillsynsmyndighet. Anmälan ska ske omedelbart när personalen upptäcker bristerna, eller ser risker i den egna verksamheten. Det gäller offentlig såväl som privat skolverksamhet.

Den som rapporterar kan inte vara anonym. Och enligt utredaren Margareta Åberg behövs inget lagstadgat repressalieförbud för personalen. Man utgår från att ingen anställd ska utsättas för någon form av straff för att har rapporterat om brister till sin chef.

– Hanteringen måste gå snabbt och vara effektivt, därför måste den upplevas som enkel och odramatisk. Huvudmän och chefer måste vara tydliga med att det är en skyldighet. Som anställd är man skyldig att vara lojal, vilket är särskilt tydligt inom fristående verksamheter.

Men jag har resonerat så här: Om man fullgör en lagstadgad skyldighet kan man inte uppträda illojalt. De här reglerna är tänkta att ge i råg i ryggen åt den som ser något, säger Margareta Åberg.

Hon tror också att reglerna fungerar självsanerande. En förskola eller skola som inte tar brister på allvar, förlorar till slut elever och barn.

Enligt Tom Jansson, ombudsman på Kommunal som organiserar cirka 66 000 anställda inom förskolan och skolan, är reglerna en logisk utveckling för att säkerställa kvaliteten och benägenheten att rapportera även inom fristående verksamheter. Med vissa risker.

– Problemet blir att den som ska informera om lagstiftningen är den som driver verksamheten. I fristående skolor får ju de anställda skriva under sekretessklausuler med lojalitetskrav. Det blir upp till arbetsgivaren var tyngdpunkt hamnar mellan att vara lojal och att rapportera. Det kan bli en logisk kullerbytta.

Fakta

Så definieras ett missförhållande enligt utredaren:
• Avvikelse från skollagen eller andra författningar som gäller för skollagens utbildningar och verksamheter, till exempel läroplaner eller arbetsmiljölagen.
• Riskerar barns eller elevers hälsa, säkerhet eller möjlighet att, utifrån sina förutsättningar, nå så långt som möjligt enligt utbildningens eller verksamhetens mål.
• Allvarliga missförhållande ska anmälas till tillsynsmyndighet. Där ingår fall som ses som allvarliga risker eller hot. Det kan till exempel gälla tvångsomhändertagna barns rätt till utbildning. Eller allvarliga fall av mobbning.