I vårpropositionen som finansminister Anders Borg offentliggjorde på onsdagsmorgonen aviseras ett femte jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och sänkt restaurangmoms — förslag som prissatts till drygt 25 miljarder kronor.

Till det kommer ytterligare en miljard för justeringar i sjukförsäkringen från januari 2012 och 800 miljoner till järnvägen redan i år. Oppositionen har kritiserat regeringen för att vilja lösa alla problem genom sänkta skatter.

Regeringen räknar med ett överskott i de offentliga finanserna redan i år, enligt prognoserna i vårpropositionen.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till 0,3 procent av BNP i år, 1,8 procent 2012 och 2,8 procent 2013.

Sveriges BNP väntas växa med 4,6 procent i år, 3,8 procent 2012 och 3,6 procent 2013.

Finansminister Anders Borg spådde i början av mars i år att BNP skulle växa med 4,8 procent i år, 3,5 procent 2012 och 3,2 procent 2013.

Arbetslösheten bedöms minska till 7,3 procent i år för att sedan falla till 6,6 procent 2012 och 5,8 procent 2013. Detta ligger ungefär i linje med Borgs senaste prognos.

Konsumentpriserna beräknas stiga med 2,5 procent 2011, 2,0 procent 2012 och 2,8 procent 2013.

Sysselsättningen beräknas öka med 2,5 procent i år, 1,4 procent nästa år och 1,3 procent 2013. Detta innebär för 2011 en rejäl upprevidering av prognosen.

Det främsta målet för regeringens politik är att föra Sverige mot full sysselsättning och minska utanförskapet, enligt Anders Borg.

Arbetslösheten väntas sjunka till fem procent under slutet av mandatperioden. vilket är den lägsta siffra sedan 1991.

2015 väntas jämviktsarbetslösheten vara cirka fem procent och de strukturreformer som gjorts ökar på sikt antalet sysselsatta med cirka 215 000 personer, enligt finansdepartementet.

Enligt finansdepartementets beräkningar avtar inte effekterna av fortsatta jobbskatteavdrag. Orsaken är det stora potentiella arbetsutbud som finns hos dem med svag anknytning till arbetsmarknaden.

”Det gör jobbskatteavdraget till ett relativt billigt sätt jämfört med andra åtgärder att varaktigt öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar”, heter det.