LO-distriktet i Västsverige vill kvalitetssäkra fas 3.

– Fas 3 har utvecklats till ett bidragssystem för företag snarare än utvecklande praktik för den arbetslöse, säger Inger Andreae, ombudsman på LO-distriktet i Västsverige.

De första deltagarna hamnade i fas 3 för snart två år sedan, i april 2009. Nu är fas 3 den åtgärd som växer snabbt. 26 000 deltog i fas 3 i april. Enligt prognoser ökar antalet till 47 500 i början av 2014.

I takt med att allt fler deltar har rapporterna om missförhållanden i fas 3 ökat.

För att komma till rätta med problemen föreslår LO-distriktet i Västsverige en kravlista som ska garantera att deltagarna får en utvecklande praktik i fas 3. Listan innehåller sju punkter för kvalitetssäkring av fas 3:

• Arbetsplatsen ska tillhandahålla en motiverad och utbildad handledare.

• Arbetsplatsen ges de förutsättningar som praktiken kräver avseende tid, resurser och ekonomi.

• Arbetsmomenten ska var meningsfulla, men inte utgöra gratis arbetskraft på den reguljära arbetsmarknaden.

• Arbetsgivaren, fas 3-deltagaren och Arbetsförmedlingen ska tillsammans ta fram en praktikplan.

• Det ska ske samråd med facket.

• Arbetsgivaren ska ha kollektivavtal.

• Praktikens kvalitet och värde för deltagaren ska följas upp och utvärderas.