Det spelar ingen roll att SAS var överens med kabinpersonalens klubb, SCCA, om en turordningslista som skulle vålla minst skada, anser diskrimineringsombudsmannen. Domen från AD väntas den 20 april.

Inför förhandlingarna begärde DO att Arbetsdomstolen hämtade in ett förhandsbesked från EU-domstolen om hur likabehandlingsprincipen ska tolkas. Den ligger till grund för det svenska förbudet mot åldersdiskriminering.

– Det behövs bara om Arbetsdomstolen anser att det kan vara fråga om indirekt diskrimininering, säger DO:s jurist Marie Nordström efter att ha deltagit i huvudförhandlingarna.

Skulle det handla om direkt åldersdiskriminering är rättsläget klart, enligt senaste praxis från EU-domstolen, anser DO.

– Och vi tycker att SAS tillvägagångsätt utgör direkt diskriminering, säger Marie Nordström.

Domen gäller 25 personer som anser sig ha blivit diskriminerade, samt förbisedda enligt lagen om anställningsskydd, las.

DO kräver att de ska få sina uppsägningar ogiltigförklarade. Uppsägningstiden löper annars ut den 30 april.

Huvudförhandlingarna i Arbetsdomstolen ägde rum torsdag och fredag i förra veckan. Domen kommer den 20 april.

Det var i fjol som Sas sa upp 49 kabinanställda, som var 60 år eller äldre, på grund av arbetsbrist. Det innebar stora avsteg från turordningsreglerna i las. Tanken från ledningen, som också fackklubben SCCA (en del av Unionen) godtog, var att dessa personer ändå skulle få sin försörjning tryggad.

SAS pläderade i förhandlingarna för att det vore svårare för unga att komma ut i arbetslöshet, och att de äldre kunde ta ut tjänstepension. SAS ville också komma tillrätta med en ”icke-ändamålsenlig åldersstruktur”.

DO hänvisar till den lagstadgade rätten att arbeta till 67 års ålder, att äldre generellt sett har svårare att få nya jobb. De uppsagda förlorar pensionspengar på att sluta i förtid, även om de fick möjligheten att ta ut tjänstepension.

Ytterligare tio av de uppsagda har senare anmält diskriminering till DO. Dessa fall ligger vilande i avvaktan på domen för de andra 25 personerna.