Rekordmånga arbetsmiljöbrott anmäls. Anmälningarna av vållande till kroppsskada har blivit tio gånger fler under 2000-talet. Samtidigt straffas allt fler arbetsgivare för brotten.

– Men fortfarande leder alltför få arbetsmiljöbrott till åtal eller böter, säger chefsåklagaren Mats Palm.

Förra året anmäldes sammanlagt 1 719 arbetsmiljöbrott. Det är fyra gånger fler än för tio år sedan.

De allra flesta anmälningarna gäller vållande av kroppsskada och det är också dessa som ökat mest. Under 2010 anmäldes 1 246 fall, att jämföra med 881 år 2009, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.

Arbetsmiljöbrotten har totalt ökat med 41 procent bara under det senaste året. Vad det beror har Mats Palm, som är chefsåklagare för riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, inget svar på. Han säger att statistiken inte analyserats närmare, men han tror att de senaste årens ökning kan vara en effekt av den ekonomiska krisen.

– När det är besvärliga tider kan det vara så att arbetsgivarna tummar lite på reglerna och inte investerar i säkerhet så som de borde, säger han.

En annan förklaring kan vara att arbetsmiljöbrott fått allt mer uppmärksamhet i medierna. När det skrivs mer om brotten leder det till att fler får upp ögonen för att arbetsplatsolyckor kan vara ett brott, och det ökar anmälningarna.

Även antalet arbetsgivare som straffas för arbetsmiljöbrott har ökat markant de senaste åren.

Men det är inte domarna som ökat, i stället skriver åklagarna ut allt fler företagsböter. Åklagarna kommer med ett strafföreläggande som företagen kan godkänna och betala i stället för att gå vidare till domstolsförhandlingar. Företagsboten gör det också möjligt att bötfälla ett företag när arbetsmiljön brister i stället för att hitta en skyldig person att åtala.

I de flesta fall av vållande till kroppsskada ligger böterna på mellan 200 000 och 400 000 kronor enligt Mats Palm. Han säger att företagsboten nu används i mellan 60 och 70 procent av alla fall som riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål handlägger.

– Vi använder företagsboten väldigt offensivt och det har lett till en explosion av antalet lagföringar.

År 2008 straffades ungefär 45 personer och företag för arbetsmiljöbrott, enligt Mats Palm. Under 2009 mer än fördubblades siffran och fram till augusti förra året hade drygt 120 personer eller företag lagförts.

Att allt fler döms eller bötfälls för arbetsmiljöbrott förklaras också av att de åklagare som har hand om arbetsmiljöbrott för två år sedan samlades i en nationell åklagarkammare i stället för att vara utspridda.

– Vi har kraftsamlat resurserna och det har givit resultat, men inget är så bra att det inte kan bli bättre, säger Mats Palm.

Han anser att det fortfarande är för få arbetsmiljöbrott som leder till åtal eller böter, och att både åklagare och polis måste bli bättre på att ta hand om anmälningarna. De måste utredas snabbt medan bevisningen är färsk.

– Vårt allra största problem är att polisresurserna i landet är väldigt olika. I vissa polisdistrikt finns det inte resurser till sådan här brott och där blir ärendena bara liggande på hög.

Även kunskaperna varierar. De flesta arbetsmiljöbrott utreds av vanliga poliser som sällan ser den brottstypen. De saknar ibland både kunskap, resurser och vilja när det gäller arbetsmiljöbrott.

– Vi åklagare måste fortfarande bli bättre och öka vår kompetens när det gäller arbetsmiljöbrott, men vi måste också få med polisen i alla dess delar på skutan. Det är den svåraste uppgiften inför framtiden. Arbetsmiljöbrott prioriteras fortfarande för lågt, säger Mats Palm.

Fotnot: Som arbetsmiljöbrott räknas vållande till annans död och vållande till kroppsskada i samband med arbetsolycka, framkallande av fara för arbetstagare samt brott mot arbetsmiljölagen så som att strunta i förelägganden och förbud.