I begynnelsen var a-kassorna rent fackliga. Arbetarna samlade in pengar och gav till de arbetslösa, inte av välgörenhet utan på grund av en insikt om gemensamma intressen. En solidaritet mellan kamrater för att de arbetslösa inte skulle tvingas till att sälja sitt arbete till underpris. Det var ingen försäkring, det var en gemensam kassa.

På trettiotalet var avgifterna till kassorna höga, anslutningen minskade. Arbetarrörelsen förändrade kassorna så att de blev en hybrid, en korsning mellan det fackliga och det offentliga. En listig lösning där staten bidrog till finansieringen av bra fackliga a-kassor. Fler och fler gick med, både i a-kassan och i facket.

I den svenska modellen gynnar staten den svagare parten på arbetsmarknaden, arbetstagarna, så att de kan vara en någorlunda jämbördig motpart till arbetsgivarna och kapitalet. Det är statens sätt att underlätta för parterna att träffa kollektivavtal som väl kan accepteras av bägge parter. Det är ett effektivt sätt att reglera handeln med arbete, och billigt, staten behöver inte lägga en enda krona på att övervaka att reglerna följs. Det gör parterna därför att det är de som själva avtalat om reglerna.

Skälet till bra a-kassor med rimliga inträdesvillkor, god ersättning och låga och lika avgifter är att det skyddar medborgarna ekonomiskt vid arbetslöshet, det minskar risken för lönekonkurrens och det stimulerar konsumtionen vid orostider. Det gör en obligatorisk försäkring lika väl som frivilliga fackliga kassor, kanske till och med bättre.

Skälet till att behålla frivilliga fackliga a-kassor är att de bidrar till en högre facklig organisationsgrad. Ibland har fackliga företrädare tvekat inför att använda det argumentet, som om hög organisationsgrad skulle vara ett begränsat organisatoriskt egenintresse. Men då har den nyliberala smittan spridit sig långt även i de egna leden.

Tekniskt magasin är ett av de tv-program som visats längst i världen. I vinjetten snurrade fem kugghjul, märkliga kugghjul, inte runda utan i form av trianglar och ellipser. Listigt konstruerade kugghjul som passar väl in i varandra, som påverkar varandra och som tillsammans utgör en helhet.

Och det är med dessa kugghjul som med den svenska modellen. Ett samhälle uppbyggt med ett antal listigt konstruerade delar som passar väl in i varandra, som påverkar varandra och som tillsammans utgör en helhet. Frivilliga fackliga a-kassor är en sådan listig del.

Den statliga utredning som nu ska pröva förslag om en allmän, statlig och obligatorisk a-kassa borde studera och lära av historien och inte låta tankarna fångas av nyliberala vindar. Som en första punkt på nästa dagordning kan ni titta på kugghjulen:

En bild av den svenska modellen. Det stora hjulet till vänster, som är som en triangel, är de fackliga a-kassorna.