Hot och våld på jobbet minskar, ökar och är konstant. Det beror helt enkelt på om man läser statistik om anmälda arbetsskador eller siffror på människors egna erfarenheter om våldsamma och hotfulla arbetsplatser.

Anmälda arbetsolyckor orsakade av hot och våld, och som lett till sjukfrånvaro, minskar. Under se senaste fem åren har anmälningarna sjunkit med 27 procent. Totalt sett anmäldes 10 500 fall under de åren.

– Jag är ändå förvånad över att så många fortfarande anmäler när moroten nästan försvunnit. Det är ju väldigt svårt att få en arbetsskada godkänd i dag, säger Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Tittar man på arbetsmiljöundersökningen, som görs vartannat år, där mellan 10 000 och 15 000 sysselsatta själva får svara på frågor om sin arbetsmiljö, visar den senaste rapporten snarare på att hot och våld ökar.

Samtidigt visar ytterligare en undersökning som Arbetsmiljöverket gör, den om arbetsorsakade besvär, att problem som uppkommit efter våld och hot har legat på en rätt konstant nivå under de senaste tio åren.

Ulf Strandberg, beteendevetare på Arbetsmiljöverket, anser att statistiken om anmälda olyckor efter hot och våld främst ger en indikation om benägenheten att anmäla.

– Man behöver mer omfattande undersökningar för att förstå hela problematiken.

Det som är klart är i alla fall att kvinnor och kvinnodominerade yrken toppar antalet anmälningar. Till exempel undersköterskor, vårdbiträden och de som jobbar inom sociala tjänster. Och två av tre som anmäler är kvinna. Närmare 3 500 anmälningar kommer från verksamheter inom omsorg och sociala tjänster.

Men då ska man komma ihåg att omsorg och sociala tjänster rymmer många anställda.

Ser man i stället till andelen anmälningar utifrån olika yrkesgrupper så är anställda inom säkerhetsverksamhet, till exempel väktare, mest utsatta. Inom säkerhetsverksamhet anmäldes förra året 4,2 fall med sjukfrånvaro orsakad av hot och våld – per 1 000 anställda. Bland anställda på äldreboenden anmäldes 1,4 fall per 1 000 som jobbar i branschen.

När det gäller undersökningen om egna erfarenheter av våld, alltså inte anmälda arbetsolyckor, uppger 18 procent av de sysselsatta kvinnorna och 10 procent av männen att de varit utsatta för våld eller hot någon gång under 2009. Även här är det främst inom yrken som vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter som anställda drabbas.

– Kvinnor befinner sig i utsatta branscher som vård och omsorg. Inom säkerhetsverksamhet ingår konflikter i arbetsuppgifter och utbildning. Det är fortfarande inte självklart inom vårdutbildningen, säger Ulf Strandberg.