Lågkonjunkturen består till 2014 med hög arbetslöshet och långsam löneutveckling, enligt Konjunkturinstitutet (KI). Samtidigt öppnar KI för samma tankegångar som Anders Borg: lägre minimilöner för dem med lägst utbildning ger fler sysselsatta.

Efter vinterns stora avtalsrörelse har KI inte ändrat åsikt, återhållsamma lönekrav gynnar sysselsättning och ekonomi. Förra hösten rekommenderade KI att lönerna inte borde öka med mer än mellan 1,0 och 2,5 procent de närmaste åren. Så här långt har de fått rätt och löneutvecklingen beräknas till 2,3 procent på årsbasis.

Samma rekommendation gäller även 2011 och 2012.

– Ja, vi ser samma utveckling så vi gör samma analys, säger KI:s forskningschef Juhana Vartiainen.

– Vi ser också att Riksbanken har börjat höja reporäntan vilket gör att låga löneökningar kan hålla tillbaka ytterligare höjningar, säger han.

Det finns då enligt KI en utväxling mellan ränta och löner som gör att köpkraften kan upprätthållas trots låga löneökningar – om Riksbanken låter sig påverkas och inte höjer reporäntan för mycket.

Men samtidigt som KI är nöjda med att löneutvecklingen har varit återhållsam resonerar man om möjligheten att sänka relativlönen för en grupp människor, de med lägst utbildning utan gymnasiekompetens.

Hittills har lönespridningen främst ökat genom att de högavlönade drar från. En sänkt minimilön skulle öka lönespridningen genom att de med lägst löner sackar efter än mer.

Skälet är enligt KI att denna grupp har betydligt lägre sysselsättningsgrad än dem med gymnasie- eller högre kompetens, och att lägre minimilöner då skulle hjälpa dem in i arbetslivet.

– Vi ser också andra vägar, att öka kompetensen för dessa människor, och att införa riktade åtgärder och stöd som gör det lättare att anställa dem, men alltså även en försiktighet i ökningen av minimilönerna, säger Juhana Vartiainen.

Vilken av dessa tre vägar för att öka sysselsättningen för dem med lägst utbildning är den viktigaste?

– Vi har inte vägt dem mot varandra. Vi har sett till vad som kan ge effekt men vad som är bäst är svårt att säga.

KI har också utvärderat hur LO:s låglönesatsning 2007 har påverkat mäns och kvinnors löner. Resultatet är både positivt och negativt.

Under 2007 hjälpte låglönesatsningen till att minska det oförklarade lönegapet mellan könen med 1,5 procentenheter. 2008 minskade det med ytterligare 0,9 procentenheter medan det under 2009 återigen ökade med 0,3 procentenheter.

Nyckeltal:

Årlig procentuell förändring respektive procent

2009 2010 2011 2012
Tillväxt -5,0 4,0 3,4 3,4
Sysselsättning -2,3 1,0 1,1 1,0
Arbetslöshet 8,4 8,5 8,2 8,0
Inflation -0,3 1,1 1,6 2,1