Stockholms stad bryter avtalet med sopföretaget Resta om sophämtningen i halva Stockholms innerstad. Avtalet är värt 260 miljoner kronor och började gälla så sent som den 1 april i år.

– Det är en unik händelse. Vi har ett ansvar gentemot stockholmarna att säkra att sophämtningen fungerar. Och entreprenörerna måste veta att de får konsekvenser om de inte följer ingångna avtal, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Hon känner inte till något fall där Stockholms stad har sagt upp ett avtal om så stora summor som nu och hon utesluter inte att den här historien slutar i domstol.

– Det är inte omöjligt, men vi är beredda att driva frågan. De har misskött sig så. Vi har bett dem att svara på våra frågorhela sommaren  och vi har inte fått några ordentliga svar. Stockholmarna har blivit lidande för att Resta inte har skött sophämtningen. Därför gör vi det här, förklarar Ulla Hamilton.

Resta vann upphandlingen med ett anbud som låg långt under konkurrenternas. Priset var anmärkningsvärt lågt. Två stora företag i branschen, Ragnsells och Sita, ville inte delta i upphandlingen.

Men Ulla Hamilton tycker inte att Stockholms stad har något ansvar för den situation som har uppkommit.

– Nej, det kan man inte säga. De har lämnat ett anbud och vi har ingått ett avtal. Då får man förutsätta att de också kan leverera.

På tisdag fattar politikerna i trafik- och renhållningsnämnden det formella beslutet att ”avsluta samarbetet” med Resta. Det ska ske antingen genom förlikning eller hävning av avtalet.

På onsdag får någon annan ta hand om soporna. Stockholm direktupphandlar sophämtningen under en övergångsperiod. Därefter ska en ny upphandling göras.

300.000 människor bor i Stockholms innerstad. När Resta tog över sophämtningen i halva innerstaden den 1 april kom en mängd klagomål in till trafikkontoret. Det brukar alltid bli en del klagomål när en ny entreprenör tar över – men den här gången blev det uppenbarligen för mycket.

I ett pressmeddelande går Ulla Hamilton rakt på sak:

– Vi har inte längre något förtroende för företaget och dess ledning.

Alla som allt har Stockholm avtal med Resta som är värda nästan 600 miljoner kronor. De övriga avtalen är äldre och gäller bland annat sophämtningen i vissa förorter.

De avtalen ska inte sägas upp. Där finns inte motsvarande kritik mot Resta.

Jesper de Ruvo, vd för Resta, vill inte ha någon förlikning, utan väntar på att staden ska häva avtalet. Då kommer Resta i sin tur att häva avtalet och gå till domstol.

– Stockholms stad tar en väldig ekonomisk risk. Vi går till domstol. Staden kommer att få en stämning på stora belopp på halsen. Det blir kostsamt för skattebetalarna i Stockholm.

– Stockholmarna blir de stora förlorarna. Vi har levererat billig sophämtning till en kvalitet som lever upp till avtalet. Vi har hämtat alla sopor. Jag skulle tro att stockholmarna får en fördubbling av kostnaderna för sophämtning i och med det här, säger han.

Jesper de Ruvo hävdar att det krävs allvarliga avtalsbrott för att säga upp avtalet i förtid ”typ att vi inte hämtar soporna”. Han anser att inte klagomålen på dålig sophämtning är så allvarliga att det räcker för att säga upp avtalet.

– Vi har hämtat alla sopor, betonar han.

Resta har fler avtal med Stockholm som inte ska sägas upp. Det betyder att Resta både ska samarbeta med staden och driva skadeståndskrav i domstol på samma gång.

– Relationerna har ändå varit ganska dåliga hela tiden. Det byts folk hela tiden på trafikkontoret. Det kommer in inkompetenta människor som inte har så mycket erfarenhet. Vi har ändå åtta i branschen och har hanterat den svåraste frågan, relationerna till personalen.