Äldre män känner sig oftast utsatta för åldersdiskriminering på jobbet. De står för de flesta anmälningarna sedan lagen som förbjuder sådan särbehandling började gälla.

– Det är svårt att ge ett säkert svar på vad det beror på. Men den här gruppen har inte typiskt sett varit van vid att bli särbehandlad, säger Torbjörn Andersson, chef för arbetslivsenheten hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) som bildades den 1 januari 2009.

Samtidigt infördes lagen som gör det förbjudet att särbehandla på grund av ålder i arbetslivet och under utbildningar.

Förra året kom det totalt in 191 anmälningar till DO om åldersdiskriminering. I år kunde myndigheten räkna till 143 anmälningar bara under det första halvåret. En del kom från ungdomar eller andra yngre personer. Majoriteten kom dock från män som ansett sig vara diskriminerade på grund av hög ålder.

– Det är viktigt att komma ihåg att det säkert är många som ännu inte känner till den här lagstiftningen, säger Torbjörn Andersson som inte håller det för omöjligt att antalet anmälningar kommer att öka framöver.

DO tar också emot anmälningar och utreder fall där personer upplever sig diskriminerade på grund av sin etniska tillhörighet, sitt kön och en rad andra orsaker. Men lagen innehåller fler undantag när det gäller ålder jämfört med de övriga diskrimineringsgrunderna.

– I fjol rörde flera av anmälningarna regeln i lagen om anställningsskydd, som ger arbetsgivaren rätt att avsluta anställningar när en person fyllt 67 år. Där kom DO fram till att arbetsgivaren har rätt att göra så, säger Torbjörn Andersson.

En utredning ska i dag, fredag, föreslå om förbudet att diskriminera människor på grund av deras ålder ska breddas till att också gälla på andra samhällsområden än i arbetslivet.

– Det kan handla om till exempel varor och tjänster, socialtjänsten, socialförsäkringssystemen och åldersgränser på krogen. Vi räknar med ett betänkande i dag, säger Torbjörn Andersson.

Bland de anmälningar om åldersdiskriminering som DO har avgjort finns 28-åringen som kritiserade statens semesterregler eftersom hans äldre kollegor fick längre ledighet. Det är inte diskriminering, ansåg DO och avskrev fallet.

Men när en 70-årig historiker erbjöds att fortsätta sitt heltidsuppdrag med ersättningen nerdragen till 30 procent (eftersom han ändå hade sin pension) krävde DO 300 000 kronor i diskrimineringsersättning av det universitet som föreslog denna uppgörelse.

Fakta

Sju grunder
Diskrimineringslagen förbjuder sedan den 1 januari 2009 diskriminering som har samband med kön, könsöver­skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.