Högsta domstolen har avslagit resningsansökan från Byggnads och Elektrikerförbundet. Därmed står AD-domen om att förbunden ska betala skadestånd till Laval fast.

– Det är ett oerhört märkligt beslut, säger Hans Tilly, ordförande för Byggnads.

I december i fjol beslutade Arbetsmarknadsdomstolen, AD, att Byggnads och Elektrikerförbundet skulle betala 200 000, respektive 150 000 kronor till det lettiska företaget Laval för att de använt sig av olagliga stridsåtgärder när man försatte arbetsplatsen i blockad 2004. Stridsåtgärden togs till sedan företaget vägrat skriva på ett svenskt kollektivavtal.

Men Byggnads och Elektrikerförbundet ansåg att AD:domen innehöll så grova fel att det fanns grund för en resning i HD. I resningsansökan framhåller fackförbunden att man följt svensk lag och gjort som lagstiftaren sagt, men ändå fick betala skadestånd.

Nu ifrågasätter Byggnads beslutet att inte bevilja resning i målet.

– Det här är en rättsosäkerhet som verkligen HD borde ta i, eftersom vi bara ha följt de beslut som AD tagit när det gällde om vi fick ta till den här blockaden. Man får ju en känsla av att AD och HD håller varandra om ryggen, säger Hans Tilly.

När Laval stämde Byggnads för otillåten stridsåtgärd till AD 2004 meddelade domstolen först i ett interimistiskt beslut att stridsåtgärderna var tillåtna. I ett senare skede kom AD fram till att man inte kunde avgöra om blockaden var ett brott mot EU:s regler. Inte förrän EG-domstolen klargjort tolkningen av EU:s lagstiftning i relation till den svenska.

–Trots att AD sagt att det är okej att fortsätta med stridsåtgärderna så blir förbunden ålagda att betala så pass stora skadestånd i efterhand, säger Susanne Lindberg, enhetschef för arbetsrätten på LO-TCO Rättsskydd.

När EG-domstolens utlåtande kom 2007 fastslogs det att Byggnads krävt mer än man hade rätt till enligt utstationeringsdirektivet.

Byggnads och Elektrikerförbundet menar att det fanns en skyldighet för AD att begära förhandsbesked i frågan om huruvida det över huvudtaget finns en allmän rättsprincip inom EU-rätten som innebär att enskilda kan blir skadeståndsskyldiga för överträdelser av fördragsbestämmelser.

– Det förhandsavgörande som AD begärde in i början av tvisten handlar inte om sådan skadeståndsskyldighet, utan om huruvida blockaden och MBL var förenliga med EU-rätten eller inte, säger Susanne Lindberg.

Från upphandling till AD-dom

Maj 2004: Vaxholms kommun ger uppdraget att renovera Söderfjärdsskolan till lettiska Laval un Partneris svenska dotterbolag Baltic Bygg.

September 2004: Byggnads slutförhandlar med det lettiska bolaget. Men det blir ingen uppgörelse.

Oktober 2004. Laval tecknar ett kompletterande kollektivavtal med lettiska byggfacket. Byggettan varslar om blockad.

November 2004: Den 2 november försätts Lavals arbetsplats i blockad. Laval vägrar att teckna ett svenskt kollektivavtal.

December 2004: Medlare misslyckas med att lösa konflikten. Elektikerförbundets sympaiåtgärder träder i kraft den 3 december. Några dagar senare stämmer Laval Byggnads för otillåten stridsåtgärd till Arbetsmarknadsdomstolen, AD. Den 22 december meddelar AD att stridsåtgärderna är tillåtna.

Februari 2005: Laval lämnar skolbygget efter 101 dagar med Byggnads blockad.

April 2005: AD begär ett förhandlingsavgörande från EU:s domstol om huruvida blockaden var förenlig med fördragets fria rörlighet av tjänster och förbudet mot diskriminering.

Maj 2005: LO- Tidningen avslöjar att svenskt Näringsliv betalar Lavals advokat- och rättegångskostnader.

September 2005: Frågorna till EU:s domstol skickas för avgörande.

Maj 2007: Generaladvokaten Paolo Mengozzi kommer med sitt förslag till dom.

December 2007: Den 18 december kommer domen från EU:s domstol i Luxenburg, svaret på AD:s frågor. Byggnads stridsåtgärder och delar av kollektivavtalet döms ut.

December 2009. I december i fjol dömde AD Byggnads och Elektrikerna att betala skadestånd för olagliga stridsåtgärder och även till att betala rättegångskostnader för 2,1 miljoner kronor.

6 juli 2010: Högsta domstolen. HD, avslår Byggnads och Elekerförbundets resningsansökan.

Källa: LO Tidningen