40 procent av alla socialbidragstagare är mellan 18 och 29 år.

– De yngsta vuxna utgör den enskilt största gruppen. Och deras möjligheter att ta sig ur och förändra sin situation är begränsade, säger fil.dr. Anna Angelin från Socialhögskolan i Lund.

Anna Angelin har undersökt hur de unga som drabbades av 1990-talskrisen klarat sig under en tioårsperiod.

Resultatet, som redovisades i dag under ett seminarium i Almedalen, är nedslående.

Registerdata och en intervjuundersökning med 74 personer som drabbades av arbetslöshet under 1990-talskrisen visar på fortsatt marginalisering. Sämre hälsa, svag ekonomi och stressymptom som dålig sömn och krånglande mage är vanligt förekommande.

– Och visst är oron över ekonomin ständigt närvarande. Men det allra svåraste är, enligt de intervjuade, att leva med känslan av skam, att inte känna sig respekterad eller bli bemött av omvärlden som en like, säger Anna Angelin.

Av undersökningen framgår också att de som hittat tillbaka till arbetsmarknaden fortfarande tio år efter krisen har sämre förutsättningar än de som inte drabbades av krisens härjningar. Det gäller både hälsa och ekonomiska förutsättningar.

Trots detta domineras debatten om långtidsarbetslöshet och de långtidsarbetslösa understundom av vulgära påståenden. De arbetslösa beskrivs som drönare som helst tittar på dokusåpor eller spelar tv-spel. De påstås sakna motivation.

I själva verket är det, enligt forskningen, tvärtom.

– Ingen annan grupp har så stark motivation att skaffa arbete. Att vara fattig är en utomordentligt stark drivkraft, säger Anna Angelin.

Men deras tilltro till systemet utsätts för svåra prov. Att erbjudas oavlönat påhugg som praktikant gång efter annan, men aldrig få stanna kvar och vara behövd äter på självkänslan. Samhällets budskap till de här unga långtidsarbetslösa blir att de inte behövs.

För att bryta utvecklingen kräver LO tidiga insatser för unga arbetslösa. Ambitionen är att de inte ska hamna i långtidsarbetslöshet.

– Individuellt anpassade åtgärder ska sättas in så snart en ung människa blir arbetslös. Det finns inga skäl att vänta med de aktiva insatserna. Vetskapen om vilka ungdomar som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet räcker för att styra insatserna rätt, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Ungdomar med ofullständiga betyg löper stor risk att hamna långt bak i arbetslöshetskön. Detsamma gäller utrikesfödda och personer med funktionshinder, men också äldre som förlorat sitt jobb och försöker ta sig tillbaka har klara svårigheter. Arbetsgivarnas intresse för de här grupperna är mycket begränsat.