När arbetsmarknadsdepartementet redovisar utanförskapet har 168 000 arbetslösa plötsligt försvunnit.

I en tabell anger departementet att 293 000 personer gick öppet arbetslösa i april i år, och hänvisar till Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning. Men den siffra som SCB själv redovisar är i själva verket en annan: 461 000 arbetslösa, det vill säga 168 000 fler.

Den lägre arbetslöshets­siffran har arbetsmarknadsdepartementet fått fram genom att inte räkna in heltidsstuderande arbetssökande bland de arbetslösa. Dessa har i stället placerats i gruppen latent arbetssökande.

Därmed framstår arbetslösheten som lägre än vad den faktiskt är enligt SCB:s officiella arbetslöshetsstatistik.

Att arbetsmarknadsdepartementet överhuvudtaget kan laborera med arbetslöshetssiffrorna beror på att heltidsstuderande som söker arbete särredovisas i statistiken. De räknas som arbetslösa i de flesta länder. I oktober 2007 övergick Sverige till samma modell, bland annat för att underlätta internationella jämförelser.

På senare tid har dock arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och Arbetsförmedlingen i olika sammanhang hävdat att bilden av ungdomsarbetslösheten överdrivs när jobbsökande studenter räknas som arbetslösa.

Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård på arbetsmarknadsdepartementet säger att avsikten med uppställningen aldrig varit att vilseleda.

– Vi har helt enkelt velat underlätta jämförelser bakåt i tiden genom att ställa upp siffrorna på samma sätt som när utanförskapsmåttet infördes 2006.