Kvinnodominerade yrken som blivit könsbalanserade är sällsynta. Omvänt har däremot en del yrken över längre tid gått från mansdominerade till blandade (med 40 till 60 procent av respektive kön), till exempel jurister, journalister och läkare. Vid närmare granskning visar det sig dock att det ofta förekommer så kallad intern könssegregering, en uppdelning av uppgifter inom yrket.

Specialister inom thoraxkirurgi och ortopedi är exempelvis oftast män. Det förekommer olika typer av stängningsmekanismer, enligt en statlig utredning, och inte sällan får de manliga specialiteterna störst inflytande.

Också inom yrken dominerade av ena könet förekommer intern segregering. När kvinnor anställdes som verkstadsmekaniker fick de sällan samma uppgifter som män. Efter en relativt kort tid kunde man se att det skett en intern uppdelning efter kön, visar ett exempel.

Fotnot: Makten att forma samhället och sitt eget liv: Jämställdhetspolitiken mot nya mål, SOU 2005:66