Typiska kvinnojobb har lägre löner, vilket inte behöver åtgärdas eftersom typiska kvinnojobb har lägre löner. Så tolkar Marie Nordström, jurist på DO, Nämnden mot diskriminerings avgörande i fallet mot pappersbruket Holmen Paper. Nämndens beslut går inte att överklaga.

Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete. Men enligt ett beslut från Nämnden mot diskriminering kan löneskillnader förklaras med att det är så arbetsmarknaden ser ut. Moment 22 anser DO, som kräver att lagen ses över.

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som sedan fyra år drivit ett ärende mot skogsbolaget Holmen Paper när det gäller lönekartläggningar och analyser av dessa. Fallet blev det första att tas upp i Nämnden mot diskriminering.

Myndigheten anser dels att bolaget inte analyserat löneskillnader mellan kvinnodominerade yrken, till exempel telefonister, och mansdominerade, till exempel vaktmästare, tillräckligt noga.

Och dels bedömer DO att bolaget borde se över yrken med högre svårighetsgrad men lägre lön.

Bolaget hänvisade till en början generellt till lägre marknadslöner för vissa kvinnodominerade jobb, och högre för mansdominerade. På begäran kompletterade bolaget med underlag utifrån riksgenomsnittet för löner inom olika yrken.

– Statistik som säger att en receptionist i riket tjänar runt 88 procent av en lagerarbetare blev Holmens argument. Men statistik som visar att kvinno­dominerade yrken har lägre lön än icke-kvinnodominerade yrken säger inget om varför Holmen Paper är tvunget att betala lägre lön för kvinno­dominerade arbeten, säger jurist Marie Nordström som drivit fallet på DO.

Djupare analys
DO ansåg att det krävs en djupare analys än att hänvisa till kollektivavtal eller vad andra tjänar. Myndigheten krävde också att bolaget skulle redovisa lönestatistik på regional nivå eftersom Holmen Paper har bruk på flera orter i landet.

Men nämnden anser att bolaget gjort den analys som lagen kräver.

– Ett förnuftigt och korrekt beslut, inte bara för oss utan för Sveriges samtliga arbetsgivare. DO:s krav på lönekartläggning går, om det skulle bli norm, långt utanför vad som kan anses rimligt, säger Arne Wallin, affärsområdeschef på Holmen Paper.

Enligt nämndens beslut råder samsyn mellan fack och arbetsgivare. Peter Olsson representerar tjänstemännen på Holmens bruk Braviken.

– Vi har tagit fram ett material som var tillräckligt enligt lagen. Om sedan lagen är tillräcklig är ju nästa steg. Men det är väldigt svårt att avgöra vem som har mest avancerat jobb – en telefonist eller en operatör, säger han.

Avgörande
Men att jämföra över avtalsgränser är avgörande för att komma åt löneskillnader mellan kvinnor och män eftersom arbetsplatser oftast är könssegregerade, enligt Marie Nordström.

– Statistiken måste inte vara ett uttryck för marknaden utan kan vara ett uttryck för en undervärdering av kvinnodominerade yrken, vilket är vad lagstiftaren velat komma tillrätta med. Det blir ett moment 22 att hänvisa till att det ser ut som det gör – och därför ska det se ut som det gör, anser Marie Nordström.

Vad säger det om lagen?

– Lagstiftaren borde precisera vad som menas med marknaden som sakligt skäl till löneskillnader mellan kvinnor och män, säger Marie Nordström.

Nämnden avslog även den andra delen i ärendet – att arbetsgivare ska granska yrken som kräver mer men betalas sämre. Enligt lagen ”bör” så ske, men ”ska” inte.

– Arbetsgivare som vill uppnå jämställda löner uppmärksammar osakliga löneskillnader och rättar till dem. Men det finns stora möjligheter att låta dem vara som lagstiftningen ser ut idag, säger Marie Nordström.

FAKTA / DO och Holmen Paper
Dåvarande Jämo begärde i sin miljongranskning år 2006  in lönekartlägg­ning från Holmen Paper som utöver huvudkontoret hade tre pappersbruk i Sverige: Hallsta, Braviken och Wargön. Det sista är numera nedlagt. Lönerna i ärendet gäller från år 2007.


Lön och kön

Kvinnors genomsnittliga lön i procent av männens:

91,1 % för tjänstemän inom privat sektor
95,7 % för arbetare i privat sektor
Källa: Medlingsinstitutet