Risken att drabbas av allvarliga arbetsolyckor som ger minst 30 dagars sjukskrivning minskar, och så har trenden sett ut de senaste åren. Men för de allra allvarligaste olyckorna är utvecklingen inte lika positiv.

– När det gäller olyckor som leder till invaliditet, så följer de inte den fallande trenden. Där ligger risken på en stabil eller till och med ökande nivå, säger Michel Normark, analyschef på Afa försäkring.

Han säger att utvecklingen är bekymmersam och att Afa ännu inte vet vad den beror på. En förklaring skulle kunna vara förändringarna av arbetet främst inom industrisektorn, där en stor del av olyckorna sker.

– Organisationerna blir mer slimmade och när det då händer olyckor är risken att de blir allvarligare.

Riskerna att drabbas av olyckor som ger bestående men varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper, och det är alltid samma branscher som toppar statistiken. Störst är risken i gruv-, trä- och tillverkningsindustri samt inom jord- och skogsbruk. Där löper de anställda mellan tre och fyra gånger högre risk jämfört med andra yrkesgrupper.

– De som alltid haft högst risk har det fortfarande. En förklaring är att det är sektorer med mycket maskinskador, och de ger en hög andel medicinsk invaliditet, säger Michel Normark.

Män löper också ungefär dubbelt så stor risk att drabbas som kvinnor, vilket beror på att de farligaste yrkena finns inom mansdominerade sektorer.

Totalt godkände Afa försäkring, som hanterar parternas arbetsskadeförsäkringar, nästan 28 500 arbetsolycksfall 2008, av dem var runt 8 100 allvarliga och ledde till 30 dagars sjukskrivning eller invaliditet.

Det totala antalet arbetsolycksfall har ökat något för kvinnorna de senaste åren men minskat för männen. De allvarliga olycksfallen har dock minskat för både män och kvinnor, vilket kan beror på strukturomvandlingen. Antalet jobb i branscher där riskerna för allvarliga olyckor är stora, så som industrin, minskar medan branscher med mindre allvarliga olyckor växer.

Den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor är fall, och de flesta fallen sker på plan mark. Näst vanligast är arbete vid maskiner för bearbetning och tillverkning, och maskinolyckorna leder till invaliditet i ungefär 70 procent av fallen. På tredje plats kommer olycksfall beroende på hot och våld.

FAKTA / Farligaste jobben

Här är riskerna störst för kvinnor:  
Yrke Fall per 1000 anställda*
1. Poliser 8,8
2. Träindustriarbetare            8,2
3. Yrkesförare            6,6
4. Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 5,0
5. Livsmedelsarbetare            4,7
   
Här är riskerna störst för män:  
Yrke               
Fall per 1000 anställda*
1. Gruv- och bergarbete, stenhuggare    9,8
2. Poliser                9,0
3. Träindustriarbetare            8,2
4. Industri- och metallarbete        7,8
5. Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete    7,1

*Uppgifterna gäller riskerna att drabbas av allvarliga olyckor som leder till mer än 30 dagar sjukskrivning och/eller invaliditet år 2008.
Källa: Afa försäkring. Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2010.