Regeringen har misslyckats med jobben och ekonomin. Arbetslösheten är högre, utanförskapet större, produktiviteten lägre och den ekonomiska ojämlikheten större i dag än när regeringen tillträdde.

I sin vårbudget lämnar regeringen inga besked om hur jobben ska blir fler och ekonomin stärkas. En ny period med regeringen Reinfeldt skulle sammantaget innebära ett åttaårigt jobbstopp i Sverige.

De 450.000 människor, många av dem unga, som befinner sig i arbetslöshet har inte råd att vänta. En socialdemokratiskt ledd rödgrön regering kommer att ta ansvar för att den mycket höga arbetslösheten inte biter sig fast i Sverige. Vårt mål är full sysselsättning. Som ett delmål vill vi att den reguljära sysselsättningen för 20–64-åringar ska vara 80 procent.

Det innebär att vi måste göra särskilda insatser för unga och nyanlända som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, men också att fler företag måste startas och växa.

Industrin är fortfarande basen men allt fler jobb växer fram i tjänstesektorn och i småföretag. I vår gemensamma rödgröna vårbudgetmotion lägger vi förslag som banar väg för ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv:
 

 • Forskning. Investeringar i forskning är en av nycklarna till framgång för Sverige. Mer resurser till forskning leder till fler nya jobb och fortsatta framsteg. För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster behöver vi öka forskningsanslagen till små och medelstora företag.
  Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. Vi vill tillföra 100 miljoner kronor per år till programmet Forska & Väx för att underlätta forskning och utveckling.
   
 • Turism. Det behövs offensiva investeringar för att stärka besöksnäringen. Staten ska i samarbete med kommuner, föreningar och företag ta ett ökat ansvar för att locka besökare till Sverige. Vi avsätter 50 miljoner kronor per år. Att arbeta gemensamt för at stärka en positiv bild av Sverige skapar både jobb och intäkter.

 

 • Konkurrenskraft. För att stimulera till internationella affärsrelationer som får mindre företag att vässas och växa vill vi etablera ett nytt program – Konkurrenskraft Sverige. Programmet ska innehålla främjande av export och av utländska investeringar.
  Gemensamma framtidsprogram ska utformas med näringslivet, inom ramen för exempelvis forskningsinstitutioner och myndigheter som Exportrådet och Invest in Sweden Agency. Vi anslår100 miljoner kronor årligen till programmet under 2011 och 2012.
   
 • Riskkapital. Nyföretagandet behöver stimuleras. Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med 5 miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på små och medelstora företag.
  Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik. Vi vill också på andra sätt förbättra kapitalbildningen för små företag, bland annat genom att ett riskkapitalavdrag införs.’
   
 • Småföretag. Att sänka kostnaderna för småföretag att anställa och växa är ett prioriterat område. Vi vill göra en nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 2 miljarder kronor 2011 och med 6 miljarder kronor 2012 för alla företag genom en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Denna särskilda nedsättning gynnar framförallt mindre företag.
  Vi föreslår dessutom att de företag och organisationer som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år får en riktad skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften under cirka ett år.
   
 • Generationsväxling i äldreomsorgen. I flera branscher, inte minst i offentlig sektor, står vi inför en snar brist på kvalificerad arbetskraft.
  Vi vill införa ett kompetenshöjningsprogram som höjer utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som utbildat sig för vård och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet. Erbjudandet gäller endast om en arbetslös samtidigt går in och vikarierar och omfattar 3 000 helårsplatser 2012.

 

 • Utbildningsvikariat. Vi föreslår ett stöd som riktas till dem som har anställning, men som vill ta steget att vidareutbilda sig eller starta ett företag. Möjligheten erbjuds endast om en arbetslös samtidigt går in och vikarierar under tjänstledigheten. Programmet omfattar cirka 1 200 helårsplatser under 2011.

Sverige är ett litet land och det behövs mer av samarbete och öppenhet för att det svenska näringslivet ska kunna vara världsledande. En rödgrön näringspolitik ska stimulera fler att starta företag, få fler företag att anställa och stärka innovationskraften i mindre företag.

Fler och växande företag skapar nya jobb. Fler jobb är nyckeln till människors frihet, gemensamt välstånd, delaktighet och starka offentliga finanser.

Fler jobb är en förutsättning för ekonomisk återhämtning och en bättre framtid för alla som lever i Sverige. Vår politik ger Sverige en ny färdriktning.

Sven-Erik Österberg
Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna