Den moderatledda alliansen har snart verkat i fyra förlorade år. Vi ser mer och mer resultatet av den förda politiken. Alliansen övertog 2006 ett överskott i statsbudgeten på närmare 100 miljarder. Det användes omedelbart till att sänka skatterna och då mest för de rika.

Förmögenhetsskatten togs bort, fastighetsskatten ändrades så att de som bor i dyra villor får sänkt skatt medan de i gamla småhus och torpstugor får höjd skatt. Dessutom infördes ett jobbskatteavdrag och som nu i tredje steget ska betalas med lånade pengar.

Egenavgiften i akassan höjdes dramatiskt och sjukförsäkringen försämrades, trafikförsäkringen höjdes.

Skattesänkningar har krävt prutningar i välfärden, mindre pengar till skola, vård, omsorg, pensioner och studiemedel.

Hur hade då en socialdemokratisk regering hanterat lågkonjunkturen och den globala krisen?

Min bedömning är att det inte hade skett på likartat sätt som på 1970-talet. Arbetsförmedlingen hade erhållit statliga medel att användas till fortbildning och spetsutbildning i de företag som hade planer på uppsägningar. Företagen hade då varit mer förberedda och konkurrenskraftiga när högkonjunkturen inträdde.

De statliga medlen var 25 kronor per timma som var genomsnittsförtjänsten i den privata sektorn. Översatt i dagens penningvärde är det 105 kronor per timma.

Det var väl investerade pengar i stället för att som den nuvarande regeringen prirotera skattesänkningar.

Samtidigt kommer alliansen med vimsiga uppgifter att skattesänkningarna skapar nya jobb.

När alliansen tillträdde 2006 var arbetslösheten 4 procent. Nu är den närmare 10 procent och väntas stiga till 11–12 procent. Arbetslösheten för ungdomar är 20 procent.

Det är en stor bluff att skattsänkningar skapar nya jobb eller i varje fall högst marginellt. Jobbavdraget har inte gett nya jobb.

Nu skyller alliansen på en globala krisen, och nu satsar man på arbetsmarknadsutbildningar som man tidigare dragit ner på.

Moderatkvinnornas ordförande Magdalena Andersson som envist talade om jobb, jobb, jobb är ny tystlåten. Nu är det största möjliga tystnad som ska råda om utanförskapet.

Vi har i dag 100.000 arbetslösa och var tredje är långtidsarbetslös. Genom försämrad a-kassa tvingas allt fler till socialbidrag.

Socialdemokraterna har regerat Sverige under större delen av 1900-talet. Sverige var ett fattigt land i början av förra seklet och många emigrerade till Amerika.

Med Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen i samarbete inleddes förändringar som allmän rösträtt, sociala reformer som kortare arbetstid, barnbidrag, lagar om miljö- och arbetarskydd, semester och pensioner.

Det är viktigt för Sverige och det arbetande folket att Socialdemokraterna får fortsätta bygga välfärden efter valet i höst.

Gunnar Carlsson

Jönköping