Än så länge finns två huvudlösningar på bemanningsfrågan. Fackens syfte är att hindra arbetsgivare från att hyra in anställda när det finns uppsagda som har rätt till återanställning.

 

Här kommer modellerna:

IF Metalls modell med stärkt rätt till återanställning:

• Rätten till återanställning är förstärkt under sex månader.
• Under de sex månaderna får arbetsgivaren inte hyra in personal på längre tid.
• De sex månaderna räknas från den dag då den person med längst uppsägningstid slutar.
• Om arbetsgivaren ändå hyr får han eller hon betala tre månadslöner till var och en av dem på återanställningslistan som då inte blir återanställda.
• Kortare inhyrningar på högst 30 arbetsdagar kan ske.
• Vid återanställning ska fack och arbetsgivare komma överens om en återanställningslista.
• Om de lokala parterna inte kommer överens om en sådan lista kan arbetsgivaren göra undantag för en tredjedel av dem som ska återanställas. Om exempelvis nio personer ska återanställas får arbetsgivaren göra undantag för tre. Undantagen kan vara antingen att de tre första på återanställningslistan hoppas över eller att arbetsgivaren plockar ut tre personer som han eller hon vill ha tillbaka. En kombination av de två typerna av undantag är också möjlig.

GS modell med stärkt rätt att förhandla:

• Arbetsgivare som vill hyra in längre än fem veckor samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt måste förhandla lokalt.
• Arbetsgivaren måste samtidigt prova om en ny förhandlad turordningslista är ett alternativ till inhyrning.
• Om de lokala parterna inte kommer överens måste arbetsgivaren begära centrala förhandlingar omedelbart och den förhandlingen ska ske inom tio dagar. Om arbetsgivaren inte begär central förhandling får inhyrningen inte ske och om inhyrningen ändå påbörjats ska den avslutas inom två veckor.
• I de centrala förhandlingarna ska parterna ta hänsyn till ”företagets behov och arbetstagarnas berättigade intresse”. Om parterna inte kommer överens måste arbetsgivaren vända sig till en nyinrättad skiljenämnd inom tre dagar. Om arbetsgivaren inte gör det fungerar det som vid de lokala förhandlingarna – inhyrningen får inte ske eller måste avbrytas.
• Skiljenämnden ska bestå av företrädare för fack och för arbetsgivare och ha en opartisk ordförande. Nämnden tar ställning till om inhyrningen strider mot återanställningsrätten i las. Nämndens beslut är rättsligt bindande – och att bryta mot nämndens beslut är ett brott mot kollektivavtalet. Vinner facket i nämnden ska en inhyrning avbrytas inom en vecka.

Handels lösning, som är en förenkling av GS-modellen:

• Den förstärkta företrädesrätten börjar gälla när den med längst anställningstid slutar och den sträcker sig över nio månader.
• Om arbetsgivaren vill hyra in längre tid än fem veckor måste han eller hon förhandla lokalt.
• Om de lokala parterna inte kommer överens måste arbetsgivaren ta ärendet vidare till en nyinrättad nämnd. Om arbetsgivaren inte gör det stoppas inhyrningen.
• Om nämnden kommer fram till att den enskildes företrädesrätt kränks får arbetsgivaren antingen betala skadestånd till dem som har kränkts eller avbryta inhyrningen.