Tvärt emot vad regeringen trott är de utförsäkrade fortfarande sjuka. De behöver först och främst mer medicinsk vård och rehabilitering. Och det kan de inte få genom Arbetsförmedlingen, dit de nu hänvisas.

Den bedömningen gör arbetsförmedlarna och handläggarna vid Försäkringskassan i en enkätundersökning som fackförbundet ST har gjort bland sina medlemmar vid de båda myndigheterna.

På frågan ”Vilken typ av stöd uppskattar du att långtidssjukskrivna som passerar den bortre tidsgränsen och utförsäkras främst behöver?” svarade så många som 61 procent ”medicinsk vård och rehabilitering”.

Svaret visar att regeringen grovt har felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, hävdar fackförbundet ST. Reformen av sjukförsäkringen utgår från att de är medicinskt färdigbehandlade. Regeringen har antagit att bara tio procent är så sjuka att de behöver fortsatt vård.

Fel åtgärder
När utgångspunkten är fel har också åtgärderna blivit fel. Bland arbetsförmedlarna, som nu tar över ansvaret för de utförsäkrade, svarar 67 procent att de i första hand skulle behöva vård.

– Förmedlarna ser alltså att de utförsäkrade behöver hjälp som Arbetsförmedlingen inte kan ge dem, säger Robert Syrén, utredare vid ST.

Ännu en fråga i undersökningen belyser problemet. Den lyder: ”Vilken typ av stöd tycker du att långtidssjukskrivn borde erbjudas MER av än i dag (från Arbetsförmedlingen, sjukvården, kommuner, arbetsgivare eller andra aktörer)?” Här har 76,4 procent svarat ”medicinsk rehabilitering och vård”. Något färre, 69 procent, anser att mer arbetslivsinriktad rehabilitering skulle behövas. Först på femte plats kom det svarsalternativ som handlade om hjälp med jobbsökande, vilket ju är är Arbetsförmedlingens normala uppgift.

Undersökningens viktigaste slutsats blir att de utförsäkrade i första hand behöver bli medicinskt färdigbehandlade. Därefter skulle de vara hjälpta av arbetslivsinriktad rehabilitering, utbildning och subventionerade anställningar – alltså insatser som sänker tröskeln till arbetslivet, och i viss mån skapar en alternativ arbetsmarknad för dem som varit sjuka länge. Först i tredje behövs traditionell arbetsförmedling.

Husmark rättad

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har hävdat att de utförsäkrade inte kommer att få sänkt ersättning då de tvingas lämna sjukförsäkringen. Tvärtom skulle många få mer att leva på.

Det stämmer inte, enligt arbetsförmedlarna och handläggarna vid Försäkringskassan. 50 procent av dem anger att de flesta utförsäkrade får sänkt ersättning, medan 46 procent bedömer att ersättningen blir ungefär den samma som under sjukskrivningen.

Enkäten gick ut via e-post till totalt 9.380 ST-medlemmar, som hade knappt två arbetsveckor i februari på sig att svara. Svarsfrekvensen blev 38 procent, vilket Robert Syrén beskriver som normalt för den här typen av undersökning.

De fördjupade frågorna om sjukförsäkringsreformens effekter ställdes enbart till dem som arbetar direkt med stöd åt långtidssjuka. Drygt 700 av dessa handläggare och arbetsförmedlare svarade, vilket är en hög andel av den gruppen.