Mellan oktober 2008 och samma månad i år har de privatanställda arbetarnas löner gått upp med 2,65 procent medan tjänstemännen fått se sina löner öka med 2,8 procent. I verkstadsindustrin har lönerna för arbetare bara ökat med 1,2 procent medan tjänstemännen i verkstadsindustrin fått lönelyft med 3,8 procent.

Bland de privatanställda arbetarna är det bland annat byggnadsarbetare och de som jobbar med vård och omsorg som fått stora lönelyft medan arbetarna i gruv- och verkstadsindustrin fått betydligt lägre lönehöjningar.

Bland de privatanställda tjänstemännen är det bland annat de inom gruvindustrin och på transportföretag som fått större löneökningar medan de som arbetar inom handeln och med information haft något lägre ökningar.

Löneindex mäts olika för arbetare och tjänstemännen. För arbetarnas del räknas bara arbetad tid medan när det gäller tjänstemännens inkomst tas också förmåner och provisioner med.

AKI – arbetskostnadsindex – beskriver arbetsgivarnas kostnad för arbetskraften och den har ökat betydligt mindre än löner. Det beror på att regeringen sänkt arbetsgivaravgifterna. Sänkningen är särskilt stor för anställda som är yngre än 26 år.

Mellan oktober förra året och samma månad i år ökade AKI för arbetare med 1,1 procent medan motsvarande siffra för tjänstemän är 0,7 procent.
I arbetskostandsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid.