Sju krav ska samtliga LO-förbund driva i sina egna förhandlingar med arbetsgivarna. Till dem kommer tre krav som centrala LO ska driva gentemot Svenskt Näringsliv. I dag, torsdag den 22 oktober 2009, när LO:s representantskap möttes blev hela listan klar.

LO-förbundens gemensamma avtalskrav som ligger till grund för förbundens egna krav vid avtalsförhandlingarna:

1.    Löneökningar med minst X kronor per månad och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om Y procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.

2.    Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska på arbetsmarknaden och lågavlönade ska få mer. Utöver lönekraven i punkt 1 ska avtalsområden med en lägre genomsnittslön än Z, få en särskild pott på Q kronor per heltidsanställd.

3.    För att minska risken för lönekonkurrens och för att få en mer rättvis fördelning ska avtalets lägstalöner höjas med X kronor där det är lämpligt.

4.    Samtliga ersättningar i avtalen och semesterlönen ska höjas med lika många procent som lönerna.

5.    Rätten till heltid ska förstärkas vid nyanställningar liksom deltidsanställdas rätt till höjd sysselsättningsgrad.

6.    Rätten till fasta anställningar ska stärkas och möjligheten att använda slentrianmässiga visstidsanställningar, såsom timanställda, begränsas.

7.    Facket ska ha större inflytande vid inhyrning av personal så att arbetsgivarna inte kan kringgå företrädesrätten i las. 

Dessutom driver LO följande krav direkt i förhandlingar med Svenskt Näringsliv:

8.    Starkare skydd för sjuka och visstidsanställda, genom att omställningsförsäkringen ska omfattar även dessa grupper. Arbetsgivarna ska också ha ett ekonomiskt ansvar för sjuka tills de är färdigrehabiliterade även om Försäkringskassan drar in sjukpenningen.

9.    Förbättrade villkor i avtalsförsäkringarna.

10.    Rätt till, och finansiering av, utbildning för skyddsombud och fackliga representanter i bolagsstyrelser.

LO-styrelsen fattar beslut om belopp och procentsatser för löneökningar och potter i punkterna 1 till 3 den 2 november. Då ersätts bokstäverna X, Y, Z, Q och W med raka siffror.